II-Riolering en waterzuivering

Studiegidsnr:2106FTIRWZ
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

RIOLERINGEN: types rioleringsstelsels: gemend/gescheiden, bepaling van de afvalwaterdebieten (droogweeraanvoer - DWA), bepaling van regenwaterdebieten (regenweeraanvoer - RWA), stroming in rioleringsleidingen, dimensionering van afvalwaterrioleringsnetten, dimensionering van regenwaterrioleringsnetten, gemengde rioleringsnetten/overstorten


RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES: bescherming oppervlaktewater, bestuurlijk en wettelijk kader, algemene ontwerpparameters van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI): BZV, CZV, ZS, ..., mechanische zuivering: roosters en zandvangers, mechanische zuivering: bezinktanks, biologische zuivering, nutriëntverwijdering (N en P), tertiaire zuivering: desinfectie/polishing/membraanfiltratie/hergebruik van afvalwater, de slibverwerking, kleinschalige zuivering (KWZI) en individuele behandelingsinstallaties (IBA)