Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke stage

Studiegidsnr:2107FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Valerie Rousseau
Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Masterstudenten Taal- en Letterkunde kunnen opteren voor een wetenschappelijke stage bij een ZAP-lid van de opleiding Taal- en Letterkunde, waarbij het expliciet de bedoeling is dat de studenten onder begeleiding van dat ZAP-lid een bepaald onderzoeksonderwerp uitdiepen en hierover een onderzoeksvoorstel en een aanvraag schrijven om deze in te dienen bij het FWO of een andere financieringsbron voor een doctoraat. 

De opzet van dit nieuwe initiatief is om de de mogelijkheid te vergroten dat studenten reeds aan het einde van hun masterjaar een aanvraag zouden kunnen indienen voor financiering van een doctoraat door het FWO of een andere financieringsbron, maar ook om de student de kans te bieden al een eerste werkervaring op te doen binnen een onderzoekscontext, inzicht te verwerven in (een deel van) de werking van onderzoek in Taal- en Letterkunde en in het eigen functioneren daarbinnen.

De stage heeft binnen de opleiding een gewicht van 6 studiepunten of 180 uur (150 uur stage + 30 uur portfolio). Studenten gaan zelf op zoek naar een ZAP-lid van Taal- en Letterkunde die als stagementor/promotor wil optreden. De stagementor en de student stellen in onderling overleg en voor de aanvang van de stage een tijdsplanning op voor het verloop van de stage, die ook voorgelegd wordt aan de stagecoördinator Valerie Rousseau. Het voorstel wordt gescreend om na te gaan of de stage aan de vereisten beantwoordt. Essentieel daarbij is dat de doelstellingen van de wetenschappelijke stage, en met name het opstellen van een financieringsaanvraag, gehaald worden. De onderzoeksstage kan verband houden met de masterscriptie van de student, maar elk van beide opleidingsonderdelen leidt tot een aparte output en ze worden los van elkaar beoordeeld.

De stage valt in principe in de loop van het academische jaar en loopt uiterlijk tot juni, maar eventueel ook in juli en augustus (indien de student opteert om de stage in de tweede zittijd af te ronden).

Aan het begin van het academiejaar wordt een algemene infovergadering georganiseerd waarop de stagecoördinatoren, Valerie Rousseau en Isa Van Acker, de stagemogelijkheden en procedures uitgebreid zullen toelichten. Aanvragen worden vanaf academiejaar 2019-2020 ingediend via de online applicatie 'Mobility Online'.