Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Praktijkproject

Studiegidsnr:2109TEWBDK
Vakgebied:Praktijk/stage
Locatie:Niet aan UA te volgen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen een praktijkproject analyseert de student gedurende tenminste vier weken een reëel bedrijfsprobleem binnen een organisatie. De student vertaalt het bedrijfsprobleem naar een duidelijke onderzoeksvraag die de student kadert binnen bestaande literatuur. Dataverzameling door middel van o.a. enquêtes, interviews of bestaande databanken, data-analyses, analyses van informatiesystemen, enz. stellen de student in staat om een bondige synthese van het project op te maken en ten slotte praktische en realistische aanbevelingen op basis van diverse assumpties te formuleren (voor een concreet voorbeeld, zie https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/bedrijfswetenschappen-economie/samenwerking-met-bedrijven/praktijkgerichte-pro/getuigenissen/). Finaal rondt de student het project af met een kritische reflectie op het eigen leerproces.

Vanaf academiejaar 2020-2021 kan de student ook kiezen voor een nieuwe vorm van praktijkproject, meerbepaald de onderzoeksstage. Binnen een onderzoeksstage voert de student een onderzoeksproject uit of neemt hij/zij deel aan lopende onderzoeksprojecten aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Een onderzoeksstage laat je kennis maken met academisch relevant onderzoek en is dan ook de perfect voorbereiding op een doctoraat. 

Op deze manier maakt de student op een interactieve wijze kennis met de organisatiepraktijk en leert deze alle vergaarde kennis uit de bacheloropleiding toe te passen in de praktijk. Gedurende het praktijkproject zal de student begeleid worden door een verantwoordelijke van de organisatie, de bedrijfsbegeleider, en door een promotor vanuit de faculteit, de faculteitsbegeleider. Eenmaal gedurende het project neemt de student deel aan een individuele coachingsessie geleid door de titularis. Tijdens dit coachinggesprek wordt de evolutie t.o.v. de vooropgestelde leerdoelen besproken. De student heeft ruimte om te praten over de uitdagingen tijdens het project en om advies te vragen over het  handelen in bepaalde situaties.

Het praktijkproject resulteert in een schriftelijk eindrapport dat mondeling verdedigd dient te worden door de student voor het einde van het academiejaar.

Praktisch:

 • Een praktijkproject kan worden uitgevoerd in het eerste en/of het tweede semester, en eveneens in de zomermaanden voorafgaand aan het academiejaar.
   
 • De timing kan de student zelf bepalen in overeenstemming met de organisatie waar hij/zij aan de slag gaat.
   
 • Voorafgaand aan de inschrijving voor dit opleidingsonderdeel dient de student een projectomschrijving alsook een plan van aanpak op te maken.
   
 • Er gelden verschillende deadlines die de student dient te respecteren (meer informatie zie Blackboard).
  • ​Praktijkproject in de zomermaanden? Aanvraag indienen voor 25 mei
  • Praktijkproject tijdens het academiejaar? Aanvraag indienen voor 25 september
    
 • Het opnemen van een praktijkproject mag studenten niet belemmeren de lessen bij te wonen
   

Ter info: Begin maart wordt een informatiesessie georganiseerd over de praktijkgerichte projecten waarbij studenten ingelicht worden over de concrete timing en verwachtingen. Vanaf dit moment verschijnt de lijst met projectvoorstellen van bedrijven en de instructies m.b.t. de kandidaatstelling op Blackboard (Faculteit BE >  Praktijk in de opleiding FBE).