Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Advanced international financial reporting standards

Studiegidsnr:2110TEWACC
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:The student must have obtained a credit for the following course or has to include this course in his/her study programma:
- 'Intermediate international financial reporting standards'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Aerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt verder gebouwd op het opleidingsonderdeel Intermediate International Financial Reporting Standards en worden een aantal bijkomende internationale rapporteringsstandaarden uitgediept (International Financial Reporting Standards / IFRS). De volgende specifieke domeinen worden uitgediept:  overnames en fusies, opbrengstenerkenning, voortgezette aspecten van uitgestelde belastingen en financiële instrumenten, op aandelen gebaseerde betalingen, testen op waardeverminderingsverliezen, segmentrapprtering, behandeling van pensioenplannen, kasstroomoverzichten, bijkomende onderdelen van de toelichting.

Bij de uitdieping van specifieke standaarden wordt de nadruk gelegd op een kritische evaluatie van de rapporteringskeuzes en boekhoudkundige ramingen die bij de toepassing van de internationale normen  dienen gemaakt te worden. Telkens worden de verschillen met de Belgische normen besproken. Indien betekenisvol worden afwijkingen ten opzichte van de Amerikaanse rapporteringsstandaarden geduid. In de loop van de cursus worden praktijkcases geanalyseerd.