Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Intermediate international financial reporting standards

Studiegidsnr:2111TEWACC
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Aerts
Jo Mentens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden een aantal internationale rapporteringsstandaarden uitgediept (International Financial Reporting Standards / IFRS). De institutionele context en de toepassingsgevolgen van IFRS voor Belgische ondernemingen worden geschetst. Er wordt nader ingegaan op het conceptuele kader van IFRS, op de draagwijdte en toepassing van het begrip 'fair value' en op de samenhang en structuur van de verschillende financiële overzichten. De volgende specifieke domeinen worden uitgediept: voorzieningen, immateriële activa, uitgestelde belastingen en financiële instrumenten

Bij de uitdieping van specifieke standaarden wordt de nadruk gelegd op een kritische evaluatie van de rapporteringskeuzes en boekhoudkundige ramingen die bij de toepassing van de internationale normen  dienen gemaakt te worden. Telkens worden de verschillen met de Belgische normen besproken. Indien betekenisvol worden afwijkingen ten opzichte van de Amerikaanse rapporteringsstandaarden geduid. In de loop van de cursus worden praktijkcases geanalyseerd.