Seminar kritische reflectie kunst en cultuur

Studiegidsnr:2128TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Pascal Gielen
Barbara Delft

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Kritische Reflectie van Kunst en Cultuur krijgen de studenten inzicht in de geglobaliseerde politieke en sociale context waarin de hedendaagse kunstwereld zich afspeelt. Zowel (1) politieke verschuivingen (van welvaartstaat naar neoliberalisme), (2) verschuivingen op de arbeidsmarkt (van fordisme naar postfordisme) als (3) structurele verschuivingen binnen de kunstwereld (van moderne naar hedendaagse kunst) worden in de colleges besproken. Vervolgens worden de consequenties van die verschuivingen op zowel micro (individuele professionals), meso (organisaties) als macroniveau (de samenleving) voor de kunstwereld geanalyseerd. Centrale vraag daarbij is steeds hoe artistieke, creatieve en culturele praktijken duurzaam kunnen worden gemaakt. Zowel kunstenaars, creatieve organisaties als cultuurinstellingen zoeken naar nieuwe (zelf)organisatiemodellen die hun praktijk kunnen verduurzamen. Tijdens de colleges zal op een zo een model worden gefocust, met name dat van de 'commons'.  Telkens zal gekeken worden wat de (toekomstige) rol van de cultuurmanager in deze transformerende context is en kan zijn.