Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vakdidactiek chemie met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASECHE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek chemie
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Inge Janssens
Wouter Delée

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen Vakdidactiek Chemie bouwen verder op en verdiepen de leerinhouden van de lessen Introductie Vakdidactiek Chemie. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar zijn ook verbonden met deze van de algemene didactiek en onderwijskundige opleidingsonderdelen, die  worden vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek chemie. De basisbeginselen uit het opleidingsonderdeel Intro Vakdidactiek Chemie worden eerst opgefrist. De volgende leerinhouden komen daarna aan bod:

  • de keuze van werkvormen op grond van de fase van het leerproces. Naast activerende werkvormen wordt de nadruk gelegd op  vakspecifieke didactische werkvormen (demonstratie- en leerlingenpractica, excursies en veldbiologische technieken,…). Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de veiligheid van de leerlingen.
  • vakdidactische strategieën voor efficiënt (conceptueel) leren en differentiatie.
  • kenmerken van de 4-D didactiek (Big ideas, Great Science)
  • kenmerken van goed geïntegreerd STEM-onderwijs. Concrete tools en technieken voor een vlotte communicatie en goede samenwerking binnen interdisciplinaire teams van STEM-leerkrachten.
  • vakdidactische concepten (modelleren, gebruik van analogieën, begrippenkaarten, aanpakken van misconcepties,….)
  • verschillende vormen van  evaluatie (formatieve en summatie, evaluatie van vaardigheden)
  • probleemoplossende vaardigheden en de onderzoekscompetentie chemie
  • professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, nascholingen, onderzoeksdatabanken, chemie tijdschriften enz.) in het kader van levenslang leren.
  • taalgericht chemie-onderwijs.

Oefenlessen:

De student krijgt een lesthema en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geeft z/hij de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten of leerlingen. Z/Hij wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden.

Tijdens de oefenlessen leert de student eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die hij gegeven heeft en inschatten hoe z/hij zelf overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist.

De oefenlessen maken deel uit van de vakdidactiek die de student volgt. Concrete richtlijnen over en toelichting bij de invulling, opvolging en evaluatie van de oefenlessen worden tijdens de colleges van de vakdidactiek gegeven