Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vakdidactiek economie met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEECO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek economie
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout
Vicky Belien
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Koenraad Smekens
Anne-Lise Cuypers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie … • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren • Jaarplan, leerlijn • Eindtermen, leerplannen • Schoolboeken, media, ICT • Feedback • Subjectieve onderwijstheorie • Binnenklasdifferentiatie • Metacognitie, leerstrategieën, leerprocessen, leerstijlen • Motivatie en betrokkenheid • Taalgericht vakonderwijs • Talenbeleid • Multiperspectiviteit • Onderzoeksvaardigheden • Probleemoplossend denken • Begeleid zelfstandig leren • MACS-model en UDL binnen Skillslab • Coöperatief leren • ICT-integratie • Professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, netwerking, didactische media, CNO …) • Projectwerking en lessenreeksen • Oudercontact • Co-teaching, team teaching • Instructional design van leeractiviteiten De student/cursist krijgt een lesinhoud toegewezen en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geeft hij de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten/cursisten of leerlingen/cursisten. Hij wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden. Tijdens de oefenlessen leert de student/cursist eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die hij gegeven heeft en inschatten hoe hij zelf overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist. De oefenlessen sluiten aan bij de vakdidactiek die de student/cursist volgt. Voor studenten/cursisten die twee vakdidactieken volgen, worden de oefenlessen gelijkmatig verdeeld over de gekozen vakdidactieken. Concrete richtlijnen over en toelichting bij de invulling, opvolging en evaluatie van de oefenlessen worden tijdens de colleges van de respectieve vakdidactieken gegeven.