Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vakdidactiek informatica met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEINF
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek informatica
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Johan Busschots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen Vakdidactiek Informatica bouwen verder op de inhoud van de lessen Introductie Vakdidactiek Informatica. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar ze zijn ook verbonden met de algemene didactiek en de onderwijskunde (Algemene Didactiek, Leren en motiveren, Onderwijskundige concepten 1 en 2). Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar, geanalyseerd voor en toegepast in de vakdidactiek informatica. We frissen de basisbeginselen van de vakdidactiek op en staan uitgebreid stil bij verschillende vormen van evaluatie, differentiëren en de didactiek van het programmeren. We plaatsen het informaticaonderwijs ook in een groter, wetenschappelijk geheel: wat onderzoekt de wetenschappelijke discipline ‘computer science education’?

Speciale aandacht gaat naar (1) probleemoplossende vaardigheden in de context van levenslang leren, (2) projectwerking en het individueel project, (3) wetenschappelijk onderzoek over computer science education, (4) de didactiek van het programmeren, en (5) vrije software en ethiek. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken om de vertaalslag te maken van de vakdidactische inhouden naar de praktijk, via verschillende oefenlessen.

De cursus vakdidactiek informatica heeft als doel studenten voor te bereiden op een loopbaan als leraar/docent informatica of ICT-coördinator in een secundaire school, in het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs. We hebben aandacht voor die specifieke contexten met een deel over volwasseneneducatie, ICT-coördinatie en veranderingsmanagement.

We besteden eveneens aandacht aan het belang van (verdere) professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, nascholingen, onderzoeksdatabanken, informatica tijdschriften enz.) in het kader van levenslang leren.

Tot slot bestuderen we de kenmerken van goed STEM-onderwijs en gaan we op zoek naar concrete tools en technieken voor een vlotte communicatie en goede samenwerking binnen interdisciplinaire teams van STEM-leerkrachten.

Oefenlessen:

De student krijgt een lesthema en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geeft z/hij de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten of leerlingen. Z/Hij wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden.

Tijdens de oefenlessen leert de student eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die hij gegeven heeft en inschatten hoe z/hij zelf overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist.

De oefenlessen maken deel uit van de vakdidactiek die de student volgt. Concrete richtlijnen over en toelichting bij de invulling, opvolging en evaluatie van de oefenlessen worden tijdens de colleges van de vakdidactiek(en) gegeven.