Vakdidactiek Nederlands met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASENED
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek Nederlands
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jordi Casteleyn
Jan T'Sas
Rudi Wuyts
Jokelien Strobbe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de werkcolleges komen de belangrijkste componenten van het onderwijs van het Neder­lands aan bod:
- taalvaardigheid (zakelijk lezen, schrijven, luisteren & spreken);
- taalbeschouwing;
- literatuur (poëzie, moderne literatuur, oude literatuur, theater).
 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn bij het onderwijs in het Nederlands, met andere woorden Nederlands als leerdoel en als instrument bij alle onderwijs (in het kader van taalbeleid).
 
De volgende inhouden worden op een geïntegreerde wijze aangepakt:
- de beginsituatie van leerlingen analyseren in relatie tot het onderwijs Nederlands (voorkennis, sociale en motivationele factoren, taalvaardigheid);
- doelstellingen bepalen voor het onderwijs Nederlands (voor taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur) in relatie tot eindtermen en leerplannen;
- de doelstellingen operationaliseren via keuze en ordening van leerstof, met aandacht voor leerlijnen en jaarplanning;
- leersituaties (exemplarisch) opzetten, uitvoeren en evalueren ('didactisch ontwerpen');
- didactische werkvormen kiezen in functie van het lesdoel en van de leerlingen (fasering, groepering, differentiatie);
- leermiddelen en andere onderwijsleermaterialen selecteren;
- media en ICT inzetten in het onderwijs Nederlands; tevens voor eigen professionalisering en aanvulling van de eigen vakinhoudelijke en (vak)didactische kennis;
- de verschillende onderdelen van het onderwijs Nederlands (taalvaardigheid, taalbeschouwing en literaire competentie) evalueren (‘assessment’);
- onderwijs Nederlands aan specifieke doelgroepen: anderstalige en zwak taalvaardige leerlingen; leerlingen met taalleerproblemen. 
 
Onze aanpak is procesmatig, wat betekent dat praktijk en theorie steeds met elkaar verweven worden. Om die reden is aanwezigheid tijdens alle colleges vereist.