Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASENNT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek Nederlands niet thuistaal
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jordi Casteleyn
Helga Van Loo
Nele Van Mieghem
Hanane Dauwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel komen de volgende componenten van het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen aan bod:
 
Vaardigheden 
- luistervaardigheid: technisch (bv. klanken kunnen onderscheiden) en inhoudelijk;
- spreekvaardigheid: technisch (bv. uitspraak en verstaanbaarheid) en inhoudelijk;
- leesvaardigheid: leesstrategieën voor zaakvakteksten en andere maatschappelijk relevante tekstsoorten;
- schrijfvaardigheid: functionele schrijfopdrachten en werkvormen toegespitst op taalsystematiek.
  
Kennisondersteunende elementen 
- woordenschatverwerving  en woordenschatonderwijs in functie van de verdere schoolloopbaan en het maatschappelijk functioneren;
- grammaticaonderwijs. 
 
Deze componenten worden steeds verankerd in een didactisch model:
- beginsituatie analyseren;
- doelen formuleren en operationaliseren;
- leerinhouden selecteren en leerlijnen uitzetten;
- leermiddelen kiezen en/of ontwikkelen;
- effectieve werkvormen kiezen en heldere instructies formuleren;
- proces- en productgericht evalueren.
 
Hierbij is het omgaan met de heterogeniteit van de doelgroepen een belangrijk aandachtspunt, bv. cultuurverschillen, graad van alfabetisering, …
 
Onze aanpak is procesgericht, wat betekent dat theorie en praktijk steeds met elkaar verweven zijn. Om die reden is aanwezigheid tijdens alle colleges vereist.