Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEPAV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek PAV/MAVO
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan T'Sas
Gytha Burman
Maarten De Beucker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Project Algemene Vakken (PAV) of Maatschappelijke Vorming (MAVO) zijn vakken die worden aangeboden in het secundair (deeltijds) beroepsonderwijs (bso en dbso). Het beroepssecundair onderwijs bereidt zeer diverse en vaak kwetsbare jongeren voor op een geïntegreerd sociaal leven, door hen op een realistische en concrete manier een beroep aan te leren en te stimuleren op te groeien tot kritische en verantwoordelijke burgers.
PAV en MAVO gaan uit van een geïntegreerde aanpak van algemene vorming die vakdoorbrekend wordt aangeboden (voor PAV: taal, economie, actualiteit-tijd, wiskunde, ICT, natuurwetenschappen, ruimte en mogelijk ook moderne vreemde talen; voor MAVO: ruimte, actualiteit-tijd, natuurwetenschappen). Vanwege die integratie van verschillende vakdomeinen is PAV/MAVO een vak waar diverse uitdagingen van de grootstedelijke context samenvallen. Maatschappelijke thema’s worden in PAV/MAVO thematisch en projectmatig benaderd in bruikbare en herkenbare en betekenisvolle contexten. De bedoeling is dat jongeren competenties ontwikkelen die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken.
Lesgeven in het beroepsonderwijs vraagt een krachtige leeromgeving met sterk activerende didactiek gericht op: geïntegreerd werken, differentiatie, taalgericht vakonderwijs, (etnisch-culturele) diversiteit, coöperatief leren, maatschappelijke participatie, … Bovendien wordt van educatieve masters verwacht dat zij de praktijk zelf durven uitdagen en dus over een reflectieve en onderzoekende grondhouding beschikken om vernieuwende elementen binnen te brengen en uit te proberen.

De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar ze zijn ook verbonden met de algemene didactiek en de onderwijskunde (Algemene Didactiek, Leren en motiveren, Onderwijskundige concepten 1 en 2). Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar, geanalyseerd voor en toegepast in de vakdidactiek PAV-MAVO.

Kerninhouden:

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Jaarplan, leerlijn
 • Schoolboeken, media, ICT
 • Feedback
 • Binnenklasdifferentiatie
 • Metacognitie, leerstrategieën, leerprocessen, leerstijlen
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Talenbeleid
 • Multiperspectiviteit

Vakspecifieke toepassingen van:

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Probleemoplossend denken
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Coöperatief leren

Vakspecifieke vertaling/ analyse van:

 • Professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, netwerking, didactische media, CNO …)
 • Projectwerking en lessenreeksen
 • Leerproblemen en leerstoornissen
 • Co-teaching

Vakspecifiek:
Inhoudelijke krachtlijnen en didactische aanpak omtrent:

 • Functionele taalvaardigheid
 • Functionele rekenvaardigheid
 • Functionele informatieverwerving en –verwerking
 • Organisatiebekwaamheid
 • Tijd- en ruimtebewustzijn
 • Maatschappelijk- en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid
 • Wetenschap en samenleving

Oefenlessen:

De student krijgt een lesthema en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geeft hij de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten of leerlingen. Hij wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden.
Tijdens de oefenlessen leert de student eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die hij gegeven heeft en inschatten hoe hij zelf overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist.
De oefenlessen sluiten aan bij de vakdidactiek die de student volgt. Concrete richtlijnen over en toelichting bij de invulling, opvolging en evaluatie van de oefenlessen worden tijdens de colleges van de respectieve vakdidactiek(en) gegeven