Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Vakdidactiek Spaans met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASESPA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Mathea Simons
Pablo Castaño Sequeros
Sally Van Agtmael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek, maar ze zijn ook verbonden met de algemene didactiek en de onderwijskunde (Algemene Didactiek, Leren en motiveren, Onderwijskundige concepten 1 en 2). Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar, geanalyseerd voor en toegepast in de vakdidactiek Spaans (ELE – Español como Lengua Extranjera).

Vakdidactiek Spaans bouwt verder op en verdiept de elementen verworden in Introductie Vakdidactiek Spaans. Alle aspecten van het didactisch model kunnen aan bod. We starten bij de doelstellingen om vervolgens over te stappen naar didactische strategieën (behandeld vanuit de verscheidene invalshoeken c.q. functionele elementen, taalvaardigheden) en eindigen met evaluatie. Ten slotte verbreden we ook naar jaarplanning, onderzoekscompetenties en professionaliseringsactiviteiten.

De beginsituatie van leerders voor Spaans
    voorkennis
    motivatie
    groepssamenstelling

Doelstellingen van het onderwijs Spaans
    ERK, eindtermen, leerplannen, lesdoelen
    Formuleren en classificeren van doelstellingen, met inbegrip van jaarplanning, meerjarencurriculum en vakoverschrijdend werken

Kernconcepten voor vreemdetalenonderwijs
    Het taalleerproces
    Kennis, vaardigheden, attitudes, taaltaken, betekenisvolle contexten
    Gebruiksniveaus
    Fasering van het leerproces

Didactische werkvormen voor de aanbreng van functionele elementen
    Woordenschat
    Grammatica
    Cultuur

Didactische werkvormen voor de inoefening van vaardigheden voor Spaans
    Luistervaardigheid
    Leesvaardigheid
    Spreek- en gespreksvaardigheid
    Schrijfvaardigheid

Het gebruik van ICT en media
Evalueren
Verbreding

Alle componenten worden tussentijds ingeoefend aan de hand van praktijkoefeningen, c.q. oefenlessen: je krijgt een lesthema en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geef je de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten of leerlingen. Je wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden.

Tijdens de oefenlessen leer je eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die je gegeven hebt en inschatten hoe je overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist.