Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

Studiegidsnr:2200RECBMS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nicole Plets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Belgische meergelaagde staatsstructuur heeft ook aanleiding gegeven tot een verdeling van de fiscale bevoegdheden over de verschillende overheidsniveaus: federale overheid, deelstaten en territoriaal gedecentraliseerde besturen (lokale besturen). Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de supranationale dimensie van de staatsstructuur (europeaniseringproces en mensenrechtenverdragen).

Dit opleidingsonderdeel beoogt een grondige analyse van de fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten en de lokale besturen (met accent op de gemeenten en provincies/bovengemeentelijke besturen), alsook de verschillende (internationale, grondwettelijke e.a.) beperkingen daaraan. Wat zijn m.a.w. de mogelijkheden en de begrenzingen voor deze belastingheffende besturen en wie oefent hierop controle uit en op welke wijze?

In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de verruimde bevoegdheden die de gewesten ingevolge de zesde staatshervorming t.a.v. de personenbelasting verkregen. O.m. wordt dieper ingegaan op de gewestelijke personenbelasting, de nieuwe begrippen als de autonomiefactor, de gereduceerde belasting staat, ... en de berekening van de personenbelasting met een federale, gewestelijke en lokale component. Daarnaast komt ook het gebruik door de gewesten van hun bevoegdheden t.a.v. de personenbelasting aan bod.

Tenslotte bevat dit opleidingsonderdeel ook een luik interne rechtsvergelijking:

- op het niveau van de deelstaten middels de vraag hoe de deelstaten invulling geven aan hun fiscale bevoegdheid;

- op het niveau van de lokale besturen a.d.h.v. capita selecta inzake een aantal vaak voorkomende lokale belastingen en de bespreking van het bestuurlijk toezicht en de taxatie-, invorderings- en geschillenprocedure verschillend voor de lokale besturen in de drie gewesten.

De leerstof bestaat concreet uit drie delen:

- deel 1: de belastingbevoegdheid van gemeenten en provincies, incl. de fiscale procedure in de drie gewesten

- deel 2: de belastingbevoegdheid van de deelstaten (autonome belastingbevoegdheid + overgedragen gewestelijke belastingen)

- deel 3: de bevoegheidsverdeling op het vlak van de personenbelasting (federaal, gewestelijk, gemeenten en Brusselse agglomeraties) m.i.v. de gewestelijke maatregelen.