Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integratieproject HI

Studiegidsnr:2201TEWMHI
Vakgebied:Technologische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Kenneth Sörensen
Johan Braet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het integratieproject HI (ook wel Project MVO genoemd) bestaat uit een geïntegreerd project dat uitgevoerd moet worden in groepen van 3 à 4 studenten uit de master Handelsingenieur.

Dit opleidingsonderdeel wil vooral het referentiekader van de managers-in-spe verruimen in verband met belangrijke deelgebieden van de maatschappij en aspecten van de sociale sector. De geïntegreerde aanpak is een mooie aanvulling op de vaak theoretische cursussen die zij de afgelopen drie tot vier jaar genoten hebben en scherpt tevens enkele nieuwe of bijkomende basiscompetenties aan: samenwerken in kleine teams, analytisch en oplossend denken, omgaan met praktische moeilijkheden, communiceren met meerdere partijen, ...

De projecten dienen ingevuld te worden bij non-for-profit organisaties, VZW’s of andere stichtingen. De studenten bieden als het ware hun kennis en kunde gratis aan, als waren het junior consultants. Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen allerlei mogelijke thema’s aan bod komen. Projecten kunnen bijvoorbeeld kaderen binnen:

 1. Financiering
  • het opstellen van een financieringsplan
  • het bekijken van subsidie en/of financieringsmogelijkheden
 2. Supply-chain
  • het optimaliseren van goederenstromen
  • nieuwe kanalen blootleggen
 3. Marketing
  • het nagaan van nieuwe afzetmarkten
  • het organiseren van een evenement
 4. Management
  • het in kaart brengen van de organisatie, processen
  • stroomlijning van de communicatie
 5. Recht
  • het nagaan van bepaalde wetgevingen in nationale en internationale context

Project MVO heeft vier doelstellingen

 1. Een platform aan te bieden waar de student in contact komt met de buitenwereld, ook met  de non-for-profitsector
 2. De studenten een bredere kijk geven op de maatschappij en haar/hem actief te laten deelnemen
 3. Een meer gevarieerde opleiding aan te bieden vanuit de universiteit
 4. Non–profit organisaties in het Antwerpse (en daarbuiten) proberen te helpen door een gratis vorm van consulting aan te bieden.

Aan het einde van het academiejaar presenteren de groepjes studenten de resultaten van hun samenwerking. De studenten zullen een korte toelichting geven bij de specifieke doelstellingen van het project, de gehanteerde methodologie en verkregen resultaten. Onder de aanwezigen bevinden zich professoren van de Universiteit Antwerpen, medewerkers van de non-for-profit organisatie en (mogelijks) een aantal geïnteresseerde externen, die allen vanzelfsprekend verdiepende vragen kunnen en mogen stellen. Daarnaast zal een book of abstracts verschijnen die alle resultaten bundelt en als naslagwerk kan dienen voor volgende jaargangen/projecten/ samenwerkingen.