I-Principes van Milieutechnologie

Studiegidsnr:2203FTIWAT
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Dries
Flinn De Vleeschauwer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

deel A: Bodem- en grondwatersanering

A1. Beschrijving van het milieucompartiment 'bodem'

A2. Bespreking van de voornaamste bodemvervuilende stoffen en hun eigenschappen

A4. Overzicht van de belangrijkste grondwater- en bodemsaneringstechnologieën: randvoorwaarden en toepassingsgebieden

A5. Wetgeveing

deel B: Industriële waterzuivering

B1. overzicht en bespreking van de belangrijkste afvalwater analyses: methodes, interpretatie en aandachtspunten

B2. voorbehandeling van industrieel afvalwater

B3. de biologische waterzuivering

B4. verregaande zuivering

B5. wetgeving

B6. practicum: afvalwateranalyses