Integraal waterbeheer

Studiegidsnr:2207MDOIWB
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij vele grote actuele problemen speelt water een sleutelrol. Daarom wordt in deze cursus eerst stilgestaan bij de problematiek met betrekking tot water, zowel mondiaal, als Europees als in Vlaanderen.

Vervolgens wordt Integraal Waterbeheer gedefinieerd en de noodzaak ervan toegelicht. Deze integrale benadering van waterbeheer is een absolute noodzaak voor het opmaken van plannen en het ontwikkelen en uitvoeren van een waterbeleid. Ze vereist een integratie van wetenschappelijke ecosysteemkennis, beleidsrelevante informatie betreffende het huidige en het gewenste gebruik van water, ondersteund door een juridische onderbouwing.

De belangrijkste aspecten uit elk van deze kennisvelden worden besproken met ruime aandacht voor de interacties tussen de verschillende componenten van het watersysteem en de invloed van menselijke activiteiten en dit zowel op een ruimtelijke als een tijdschaal.

Om tot een integraal waterbeheerplan te komen, dit wil zeggen een plan dat er voor zorgt dat verschillende functies gecombineerd en geoptimaliseerd kunnen worden, rekening houdend met de ecologische doelstellingen die moeten bereikt. De recente ontwikkelingen met betrekking tot planvorming en beleid worden besproken en er worden sleutels aangereikt om planvorming te ondersteunen.