Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Landschapsecologie

Studiegidsnr:2209MDOLEC
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ruurd van Diggelen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat een aantal lessen waarin de basis van de landschapsecologie wordt gegeven. Vervolgens is er een praktische oefening die bestaat uit:
*Voorbereidend werk in het laboratorium aan de hand van bestaande documenten (kaartanalyse, literatuuronderzoek). De resultaten hiervan worden gesynthetiseerd tot een hiƫrarchische landschapskaart, die de grafische voorstelling is van de indeling van een landstreek in meer homogene landschappen, waarbinnen steeds dezelfde karakteristieke elementen en patronen te vinden zijn.
*Veldwerk (karterings- en inventarisatietechnieken), met als doel de inhoud en verspreiding van de huidige levensgemeenschappen te kennen en hun relatie tot het abiotisch milieu.
*Een fase van uitwerking, waarbij wordt overgegaan tot integratie van beide voorgaande delen in een algemene beschrijving van samenstelling en samenhang van de diverse elementen binnen het studiegebied.
* De lessen worden afgesloten met een excursie, waarbij de studenten zelf een excursiepunt naar voor brengen.