Milieu-educatie

Studiegidsnr:2211MDOMED
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Jelle Boeve-de Pauw

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel milieueducatie wordt vanuit een brede benadering beschouwd. Doelstellingen en kenmerken van milieueducatie worden uiteengezet. De 'pedagogisch-sociale' of 'emancipatoire' invalshoek en de 'instrumentele' benadering van milieueducatie worden toegelicht en gesitueerd ten opzichte van de milieuprobleemketen. Het milieueducatiebeleid wordt geanalyseerd met aandacht voor  het maatschappelijk milieudebat en het sociaal leren, en geplaatst in de context van 'Educatie voor Duurzame Ontwikkeling'. Er is een focus op hedendaagse theoretische kaders uit de leer- en milieupsychologie, en hun relevantie voor de pratkijk van NME/EDO. Er gaat ook aandacht naar de verschillende stappen in het opzetten van een doelgerichte activiteit en hoe onderzoek daarbij voedend kan zijn. Concreet wordt ingegaan op planning, implementatie en evaluatie, met bijzondere aandacht voor inputs, outputs en outcomes. Er wordt, met de medewerking van enkele praktijkexperten , ingezoemd op de verwezenlijkingen en vragen van de betrokken actoren: de overheden, het onderwijs, de socio-economische actoren -en socio-culturele actoren en hun organisaties. Aan de hand van de doelgroepenanalyse en de sociale, psychologische en onderwijskundige elementen die milieueducatie onderbouwen, wordt nagegaan welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn bij elk van de specifieke doelgroepen. Dit wordt geconcretiseerd in een opdracht waarbij de studenten zelf een doelgroepgerichte activiteit moeten uitwerken.