Milieugevaarlijke stoffen

Studiegidsnr:2215MDOMGS
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pegie Cool

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus worden gevaarlijke stoffen en hun risico's verbonden aan de aard en de toestand van de stof behandeld, alsook het risico dat ze inhouden voor mens en milieu. Voor wat betreft de detectie van gevaarlijke stoffen wordt een overzicht gegeven van de verschillende bemonsterings-en analysetechnieken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten tijdens het werken, het transport en de stockage van gevaarlijke stoffen. Tevens worden beleidsinitiatieven ter preventie van zware ongevallen met gevaarlijke producten toegelicht.
In een tweede luik van de cursus wordt dieper ingegaan op een aantal van de belangrijkste milieugevaarlijke stoffen, organisch en anorganisch van aard: hun mogelijke invalswegen in het milieu, toxicologische eigenschappen, effecten op mens en milieu, grenswaarden en normen. Maatregelen ter voorkoming en beperking van de problematiek worden besproken.