Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Profileringsvak met praktijkoefeningen: STEM

Studiegidsnr:2300ASESTE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Ellen Vandervieren
Leen Goovaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De samenleving van vandaag heeft meer mensen nodig met een STEM-profiel. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan 2012-2020 uit. Door dit actieplan bieden momenteel meer en meer secundaire scholen een STEM-lessenpakket aan voor de 1ste en 2de graad, en sommige ook reeds voor de 3de graad. STEM-onderwijs wordt o.a. gekenmerkt door:

 • Projectmatig vakoverschrijdend werken: STEM lessen worden meestal gegeven onder de vorm van modules/projecten, waarbij telkens zoveel mogelijk aspecten van STEM aan bod komen.
 •  Elke module spitst zich toe op “real-world” problemen. Volgens het principe van samenwerkend leren zullen de leerlingen gedurende de looptijd van een project een heel leerproces doorlopen; zichzelf en de groepsleden constant bijsturen om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen. De leerlingen leren probleemoplossend te werken en ontwikkelen ook andere vaardigheden zoals denken, redeneren, onderzoeken, werken in teamverband, communiceren, ondernemen en creatief zijn.
 • De thema’s die in een STEM module aan bod komen, zijn gelinkt aan de inhouden van de wetenschapslessen, wiskundelessen, technieklessen en ICT lessen. Deze inhouden worden geïntegreerd aangeboden.
 • In een STEM-school moeten leraren uit verschillende disciplines (wetenschappen, wiskunde, techniek) dus nauw met elkaar samenwerken bij het uitwerken en begeleiden van de STEM-modules. Opdat ze optimaal zouden kunnen functioneren in het hervormde STEM-onderwijs dienen aspirant-leerkrachten een aantal belangrijke nieuwe competenties te verwerven: zo moeten ze o.a. leerlingen kunnen uitdagen en motiveren voor wetenschappen en techniek met authentieke probleemoplossende taken, hun kennis uit verschillende disciplines creatief kunnen inzetten en kunnen functioneren in multidisciplinaire teams van academisch en professioneel opgeleide wetenschaps- , wiskunde- en technologieleraren.

In het profileringsvak STEM worden toekomstige leerkrachten opgeleid tot STEM-leerkrachten, die de vakinhoudelijke en vakdidactische (via een innovatieve STEM didactiek) expertise bezitten om probleemgestuurd en multi- of interdisciplinair onderwijs uit te werken en te leiden

De volgende topics komen aan bod:

 • Motivatie voor en eigenheid/kenmerken van geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Geïntegreerd STEM-onderwijs in internationaal perspectief: uitdagingen en mogelijkheden
 • STEM-kader voor het Vlaamse Onderwijs, met inbegrip van het STEM-reflectie-instrument
 • Plaats van geïntegreerd STEM-onderwijs in het Vlaams onderwijs
 • Documentatiebronnen en leermiddelen voor geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Aandachtspunten bij organisatie en implementatie van geïntegreerd STEM-onderwijs op schoolniveau
 • Specifieke doelstellingen van (geïntegreerd) STEM-onderwijs en samenhang met de doelstellingen van de afzonderlijke schoolvakken
 • Principes waarop STEM-leeromgevingen gebaseerd zijn
 • Didactische (activerende) werkvormen in geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Evaluatie gericht op geïntegreerd STEM-onderwijs

 

Praktisch luik:

Binnen dit luik komt het trainen van vaardigheden en attitudes voor het uitvoeren van de taken van een STEM-leraar aan bod:

 • Het formuleren van doelstellingen voor geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Het in multi-disciplinaire teams uitwerken van een project/lessenreeks voor geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Het efficiënt inzetten van de verschillende didactische werkvormen en onderwijsleermiddelen / media in geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Het inzetten van strategieën voor efficiënt conceptueel leren
 • Hanteren van evaluatie-instrumenten voor geïntegreerd STEM-onderwijs
 • Reflecteren over en integreren van vakdidactisch onderzoek in geïntegreerd STEM-onderwijs

 

De inhouden verworven in dit opleidingsonderdeel zullen worden toegepast in een autentieke context. Hiervoor vult de student de profileringsstage op een specifieke manier in en dient hij/zij verplicht de profileringsstage  'STEM' te volgen.

In het kader van de profileringsstage ‘STEM’ zal de student een lesgeefstage uitvoeren in een STEM-school, bij voorkeur onder de vorm van co-teaching. De student geeft daarom bij het aanvragen van de groeistage voor de gevolgde vakdidactiek aan dat deze bij voorkeur in een STEM-school zal gebeuren, zodat beide stages in dezelfde school kunnen plaatsvinden.