Profileringsvak met praktijkoefeningen: Zorg

Studiegidsnr:2300ASEZOR
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende inhouden komen aan bod:

 • (H)Erkennen van onderwijsbehoeften van leerlingen met leer-, ontwikkelings- en (internaliserende en externaliserende) gedragsstoornissen en/of leerlingen die een moeilijke schoolloopbanen doorlopen (hebben);
 • Adequate begeleiding en ondersteuningsmodellen voor deze groepen van leerlingen, met aandacht voor handelingsgericht werken, groeigericht begeleiden en herstelgericht werken, en met specifieke aandacht voor kwetsbare jongeren en hun ouders (lage SES/migratieachtergrond);
 • Taken en rollen van diverse betrokkenen in de leerlingenbegeleiding op school: de leraar, de leerlingenbegeleider, de CLB-medewerker, de pedagogisch begeleider, in de diverse fasen van het zorgcontinuüm, met specifieke aandacht voor fase 0, 1 en 2 en aandacht voor preventieve acties;
 • Studie- en schoolloopbaanbegeleiding, met aandacht voor het uitbouwen van  flexibele leerwegen op school;
 • Communicatie met leerlingen en ouders (diverse soorten gespreksvoering);
 • Deontologische kwesties (omgaan met dilemma’s) en aandacht voor zelfzorg;
 • Opvattingen en attitudes over inclusief onderwijs.

De inhouden verworven in dit opleidingsonderdeel worden toegepast in een autentieke context. Hiervoor vult de student haar profileringsstage op een specifieke manier in. 

De profileringsstage ‘Zorg/Leerlingenbegeleiding’ omvat vier onderdelen, waarbij observatie en een actieve stage worden gecombineerd en leerinhouden, inzichten en competenties verworven in het profileringsvak ‘Zorg/Leerlingenbegeleiding’ en het thema leerlingenbegeleiding toegepast worden in een authentieke context. De profileringstage wordt uitgetekend door de student zelf, in functie van zijn/haar interesses, talenten en leerpunten. De vier onderdelen moeten gecoverd worden in de stage, maar dienen niet in deze volgorde worden aangevat. Als richtlijn geven we ook de studietijd mee die de student ongeveer aan elk onderdeel moet besteden. Een studiepunt staat voor 25 à 30 studie-uren.  

 • DEEL 1: Verkennen van een ‘buitenschoolse' context (ongeveer 1 stp):

De student verkent in duo een context die relevante expertise bezit om scholen te ondersteunen bij de ondersteuning van leeringen, zoals een BuSO school, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een ondersteuningsnetwerk, een welzijnsorganisatie.  

 • DEEL 2: Verkennen van het beleid leerlingenbegeleiding van een secundaire school (ongeveer 1 stp):

De student kiest in overleg met de school 1 of 2 thema’s die in het eerste semester in de groepsopdracht zijn uitgewerkt en onderzoekt hoe de school rond deze problematiek werkt. Deze studieopdracht kan leiden tot concrete suggesties voor de school om mee aan de slag te gaan;

De student verkent de werking de schoolinterne cel leerlingenbegeleiding en hoe leerlingenbegeleiding op school in overleg met externe wordt uitgebouwd.

 • DEEL 3: Project rond ‘Leerlingenbegeleiding’  (ongeveer 1,5 stp):

De student werkt in overleg met een school/cel leerlingenbegeleiding een project/reeks activiteiten uit rond 1 van de 4 domeinen van leerlingenbegeleiding of tekent in op een project/bestaande activiteiten van de school rond leerlingenbegeleiding. Concreet kan het gaan om huiswerkbegeleiding, voorbereiden en begeleiden van leerlingen bij een SID-In, brede zorg binnen de vakgroepwerking in kaart brengen, een project rond gezonde voeding, welzijn van leerlingen, ... 

 • DEEL 4: Versterken van de brede basiszorg met aandacht voor UDL en aspecten van leerlingenbegeleiding in (eigen) lessen(ongeveer 0,5 stp).

Dit onderdeel omvat een verplicht luik (met name om een (eigen) les meer UDL-proof te maken) en een luik ‘eigen invulling’. De student heeft voor de invulling van dit deel diverse mogelijkheden (zie infobundel voor concrete mogelijkheden).