Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Maatschappij, beleid en evaluatie

Studiegidsnr:2300PSWMBE
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bea Cantillon
Gerlinde Verbist

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Onze samenleving wordt gekenmerkt door constante en snelle veranderingen op verschillende levensdomeinen (economie, demografie, politiek, welzijn, waarden & normen, …) Dit impliceert dat de overheid voor de sociale bestaans– en ontwikkelingsvoorwaarden van haar burgers steeds andere antwoorden dient te vinden. Sociaal beleid wordt gekenmerkt door een rationeel handelen in een beheersbare wereld. Maar dit beleid is sterk onderhevig aan beperkingen, spanningsvelden, conflicterende logica’s en risico’s. Economische condities, sociaal-culturele en demografische voorwaarden en menselijk falen hebben allen invloed op de uitkomsten van dit beleid. Daarenboven zijn er beperkingen en/of onbedoelde verwachtingen van beleid als gevolg van maatschappelijke veranderingen, institutionele factoren, politieke machtsverhoudingen en -voorkeuren en dominante mensbeelden.

Het vak maatschappij, beleid en evaluatie tracht de student inzichten in deze materie te verschaffen door zowel algemene theoretische concepten en modellen aan te reiken als concrete cases voor te leggen. De cursus wordt hiervoor opgedeeld in drie luiken. In het theoretische gedeelte wordt ingezoomd op de filosofische grondslagen, determinanten, modellen en instrumenten van beleid; in het tweede luik wordt ingegaan op de vraag naar de meting van beleidsimpact, causaliteit en verschillende technieken van beleidsevaluatie. In het derde luik staat de praktijk van beleidsevaluatie centraal.