Belastingstrategie

Studiegidsnr:2300RECBSG
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim Wustenberghs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de belastingstrategie die door de overheid kan worden gevoerd.  Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden geduid dat staten de mogelijkheid hebben om bepaalde planningsstrategieën te bevorderen of te ontmoedigen.  Vertrekkende vanuit de vaststelling dat staten in principe de vrijheid hebben om hun belastingstrategie zelf te bepalen, wordt vervolgens ingegaan op een aantal beperkingen die op dit vlak toch bestaan gelet op Europese en Supranationale regels.  In het bijzonder wordt ingegaan op de aan­be­velingen die er terzake vanuit Europa (o.a. de ‘Anti-Tax Avoidance Directive’) en de OESO komen (o.a. het ‘Base Erosion and Profit Shifting’ project). 

Vervolgens zal, aan de hand van praktische voorbeelden, diepgaand worden ingegaan op de mogelijke grenzen van fiscale optimalisaties en belastingstrate­gieën in hoofde van de belastingplichtige.  Het verantwoord bewandelen van de minst belaste weg veronderstelt immers dat men buiten de toepassing blijft van simu­latie, belastingontduiking en misbruik, enerzijds, en dat men de nodige aandacht heeft voor wette­lijke en/of juris­prudentiële specifieke anti-misbruik­bepalingen of -theorieën, anderzijds. 

Tot slot wordt getracht nog een aantal thema’s verder te belichten, zoals bijvoorbeeld (i) het meerwaardenbelastingstelsel, (ii) het gebruik van zakelijke rechten, (iii) de uitoefening van activiteiten in België middels een vennootschap of een inrichting, (iv) het arm’s length beginsel en transfer pricing correcties, (v) het gebruik van België voor holding-, IP- en financieringsactiviteiten, (vi) digital economy, e.a.

Zoveel als mogelijk zullen de verschillende topics vanuit een praktisch oogpunt worden benaderd en er zal zoveel als mogelijk worden ver­wezen naar actuele situaties die in de praktijk voorkomen.