Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fiscale procedure

Studiegidsnr:2300RECFIP
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder creditcontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nicole Plets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft in eerste instantie een overzicht van de fiscale procedure vanaf de aangifte tot en met de invordering van de inkomstenbelastingen, met inbegrip van de geschillenbeslechting. De btw-procedure zal worden behandeld in de GS btw.


1. Aangifte: de aangifte in de inkomstenbelastingen: omschrijving, wettelijke grondslag en algemene kenmerken van de fiscale aangifte, aangifteplicht en vrijstelling, vormvoorschriften, termijnen en sancties.


2. Onderzoek en controle: aard en omvang van het fiscaal onderzoek, wettelijke onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van de belastingplichtige en derden, fiscaal bankgeheim, controlebeleid en (samen-)werking van fiscale administraties.


3. Bewijs: bewijslast en omkering van bewijslast, gemeenrechtelijke bewijsmiddelen, specifieke bewijsmiddelen in WIB 1992.


4. Aanslag: wijziging van de aangifte, ambtshalve aanslag, de diverse aanslagtermijnen, hertaxatie en subsidiaire aanslagen, uitvoerbare titel inzake inkomstenbelastingen.


5. De geschillenbeslechting: de verschillende categorieën fiscale geschillen, het onderscheid tussen de administratieve en de jurisdictionele geschillenbeslechting in het algemeen en de geschillenprocedure (administratieve en gerechtelijke fase) in de inkomstenbelastingen in het bijzonder.


6. Betaling en invordering van directe en indirecte belastingen. Aandacht wordt hierbij ook besteed aan het Nieuwe Invorderingswetboek (Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) dat op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De student wordt aangeleerd hoe hij de belastingplichtige of de belastingheffende overheid kan begeleiden bij de verschillende fasen van de fiscale procedure.

De student wordt aangemoedigd om nieuwe regelgeving op te volgen en om zich permanent bij te scholen. Hij leert tevens een kritische houding aan te nemen tegenover bestaande regelingen en rechtspraak.