Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Ongelijkheid en Sociale Uitsluiting: service learning trajectory

Studiegidsnr:2301FSWGUO
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marjolijn De Wilde
Stijn Oosterlynck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inclusieve economie in Antwerpen

Wereldwijd nam de aandacht en interesse voor sociaal ondernemerschap het voorbije decennia enorm toe. Sociale ondernemers zijn mensen die de principes van ondernemerschap toepassen om een sociale doelstelling te bereiken. Het kan zowel gaan om private ondernemers die ook maatschappelijke noden willen lenigen als om mensen uit de sociale sector – die klassiek een not-for-profit karakter heeft – die aan de slag gaan met principes uit de ondernemerswereld om hun sociale doelstellingen na te streven. De sociale economie, die inclusieve tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil creëren, is één van de sectoren waarin sociaal ondernemerschap een belangrijke rol speelt. Sociale economie ondernemingen willen een volwaardige en duurzame loopbaan bieden aan alle personen die betaald werk aankunnen, maar (nog) geen kansen (meer) hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De centrale vraag is of we het probleem van uitsluiting van aanzienlijke groepen mensen uit de reguliere arbeidsmarkt kunnen oplossen door ondernemerschap in de sociale economie. In deze cursus willen we met de studenten breder reflecteren over hoe de kansen op tewerkstelling van kwetsbaren in de arbeidsmarkt vergroot kunnen worden, binnen en buiten de sfeer van de sociale economie,  en kritisch de bestaande structuren inzake subsidiering, doelgroepenbeleid en regulering in vraag stellen.

In het academiejaar 2019-2020 belichten we dit maatschappelijk vraagstuk aan de hand van Community Service Learning waarbij theoretische inzichten en praktijkervaring over de mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap met en voor mensen met een verstandelijke beperking als katalysator van sociale cohesie en empowerment. Community Service Learning is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarin maatschappelijke dienstverlening, kritische reflectie en leren centraal staan. Studenten gaan een concreet maatschappelijk engagement aan en reflecteren over hun ervaring op een gestructureerde en kritische manier, door middel van deze reflectie leren ze op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Er wordt dit jaar samengewerkt met partners binnen de Antwerpse sociale inclusieve economie.