II-Robotinstallaties en Industrial Engineering

Studiegidsnr:2306FTIMAE
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erwin Smet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Industrial engineering (1 SP):

De klassieke onderwerpen uit de ergonomie komen aan bod.  Hierbij ligt de focus op: de mens, de interactie mens en hulpmiddelen, omgevingsfactoren, sociale omgevingsfactoren en ergonomisch ontwerpen.

Robotinstallaties (2 SPN):

De studenten krijgen in de theorie aan de hand van een kort historisch overzicht, enkele definities en het nodige cijfermateriaal een duidelijke situering van de robot in het industrieel gebeuren.  In het deel over de mechanische opbouw van een industriële robot wordt een verband gelegd tussen armconfiguraties, assenstelsels, e.d. enerzijds en de beschrijving van locaties, snelheden en versnellingen anderzijds.  Deze aspecten worden geïllustreerd aan de hand van de verschillende industriële robots in het technologisch centrum.

Daar in de robotica een aantal zeer specifieke mechanische onderdelen (harmonic drives, cyclo drives, rechtgeleidingen, …) zeer frequent gebruikt worden, wordt hierop dieper ingegaan.  Via de beschrijving van de verschillende effectoren (grijpers en werktuigen) wordt de stap gezet naar de mogelijke toepassingen van industriële robots.  Aan de hand van een film worden een aantal aspecten behandeld die bij het invoeren van robots van belang zijn.