Media en politiek

Studiegidsnr:2500PSWMEP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefaan Walgrave

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit hoorcollege staat de impact van de massamedia op het politieke proces centraal. In welke mate determineren de media de politiek? Hoe beïnvloeden beide systemen elkaar? Het vak focust dus op het politieke macroproces, beschouwt de media als een politieke actor naast vele andere politieke actoren (politieke partijen, regering, parlement…) en hanteert een politicologisch perspectief. Er is internationaal nogal wat onderzoek gebeurd inzake dit bijzonder centrale vraagstuk in de politieke communicatie en de belangrijkste bevindingen van dat onderzoek komen in de cursus aan bod. 

Naast andere thema's, gaat het onder meer om thema’s zoals politieke agendasetting, aard en impact van verkiezingscampagnes, framing, media en straatmobilisatie, de verhoudingen tussen politici en nieuwsmakers, etc. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan de journalistiek en de manier waarop media en journalisten functioneren. Methodologisch focust deze cursus zich op kwantitatief wetenschappelijk onderzoek: surveyonderzoek, experimenten, inhoudsanalyse, tijdreeksanalyse... Sommige van die methoden komen meer uitgebreid aan bod in het Seminarie Media en Politiek dat in het tweede semester wordt gedoceerd.