Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef informatica met inbegrip van stage: Data Science

Studiegidsnr:2501WETMAP
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Toon Calders
Kris Laukens
Chris Blondia
Serge Demeyer
Floris Geerts
Benny Van Houdt
Bart Goethals
Hans Vangheluwe
Steven Latré
Jeroen Famaey
José Antonio Oramas Mogrovejo
Guillermo Perez

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Master thesis vormt het sluitstuk van de opleiding informatica. Tijdens de uitvoering van de thesis past de student de verschillende competenties toe die hij heeft bekomen gedurende zijn opleiding, teneinde een specifieke onderzoeksvraag aan te kaarten. De thesis wordt op maat begeleidt in overeenstemming met het gekozen onderwerp en de aard van de onderzoeksactiviteiten. Het thesisbegeleidingsproces zelf wordt beschreven in de "Richtlijn Eindverhandeling Informatica'' (Document beschikbaar op Blackboard).

 • Wat ? De eindverhandeling (thesis/eindwerk) doet dienst als een "proeve van bekwaamheid" voor de master-opleiding Informatica (vandaar de titel masterproef). Het is een zelfgeschreven tekst waarin de student blijk geeft van theoretisch inzicht en praktische ervaring met instrumenten, technieken en methodes toegepast binnen wetenschappelijk onderzoek van een bepaald deelgebied van de informatica. De onderzoeksactiviteiten in het kader van de thesis kunnen uitgevoerd worden binnen een onderzoeksgroep actief in de opleiding, of binnen het kader van een externe organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf). In het laatste geval wordt de eindverhandeling gekoppeld aan een stage binnen dat bedrijf met een bijbehorende externe begeleider. Deze stage staat los van de vakken Onderzoeksstage I en II in de optie Onderzoek. 
 • Wanneer? Gedurende het volledige jaar moet aan de thesis gewerkt worden. Daarom kan je de keuze van een onderwerp en promotor al voorbereiden in het jaar voorafgaand aan de thesis. Hoe dan ook moet je de keuze maken uiterlijk in de eerste weken van het academiejaar waarin je je voor de thesis inschrijft. Ten vroegste bij de start van het academiejaar waarin je je voor de thesis inschrijft en ten laatste op het einde van de 4de week (van het eerste semester) van dat academiejaar moet je de keuze van onderwerp en promotor via Blackboard registreren. De procedure daarvoor is in Blackboard aangegeven.
 • Wie? Volgende personen zijn verder betrokken bij de Master thesis: 
  • De promotor is het lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) dat verantwoordelijk is voor het goede verloop van het proces dat leidt tot de indiening en verdediging van de eindverhandeling. Hij selecteert de medelezers, organiseert de verdediging en is verantwoordelijk voor een rechtvaardige beoordeling van de eindverhandeling. Let op: in de optie onderzoek is het niet toegestaan dat alle drie de vakken Onderzoeksstage I, II en de masterproef dezelfde docent als promotor hebben; ten minste 1 van deze 3 vakken moet een andere promotor hebben.
  • Een eventuele copromotor is een expert in het domein waarop de eindverhandeling betrekking heeft en staat eventueel mee in voor de kwaliteit van de inhoud. 
  • Een begeleidend assistent is een lid van het Assisterend Academisch Personeel (AAP) of Bijzonder Academisch Personeel (BAP) dat eventueel de eerste lijnszorg in de begeleiding van de eindverhandeling kan verzorgen. 
  • Een stagebegeleider is een eventuele externe persoon die een opdracht (de zogenaamde stage) geeft waarbinnen een eindverhandeling kan gemaakt worden. 
  • Een medelezer (beoordelaar) is een persoon die mee instaat voor de beoordeling van de eindverhandeling. Een medelezer moet minstens in het bezit zijn van een universitair masterdiploma. 
 • Types? In voorkomend geval kan een Master thesis als volgt getypeerd worden (consulteer de richtlijnen op Blackboard voor meer informatie over elk type):
  • Haalbaarheidsstudie
  • Gevalsonderzoek 
  • Vergelijkende studie 
  • Literatuurstudie
  • Formeel model 
  • Simulatie 
  • Proces