Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef partim II: Scriptie

Studiegidsnr:2900ASEBDK
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Elke Struyf
Wil Meeus
Wouter Schelfhout
Katrien Cuyvers
Jordi Casteleyn
Michaël Bauwens
Leen Goovaerts
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen elke masterscriptie komen domein en leraarschap geïntegreerd aan bod. Op basis van de onderzoeksmethoden en kaders die in het onderzoek worden ingezet, komen domein en leraarschap evenwichtig aan bod of kan het accent op een van beide liggen. Dit wordt vertaald naar drie scriptietypes.

Type 1: Domeinonderzoek met een educatief onderwerp
Binnen type 1 ligt het accent op het domein. De student kijkt als domeinexpert (econoom) naar onderwijs. De theoretische modellen en onderzoeksmethoden uit het domein worden ingezet om een onderwijsgerelateerd onderwerp te onderzoeken en tot nieuwe kennis te komen. Onderwerpen binnen dit type 1 sluiten aan bij onderzoeksthema’s van de onderzoeksgroepen binnen het domein, maar krijgen een multidisciplinaire inslag doordat de onderzoekende student naast de domeinexpertise ook die van leraar inbrengt. Die kennis, vaardigheden, attitudes en praktijkervaring als aspirant-leraar, dragen zo bij tot de onderwijsbeleids- of onderwijspraktijkrelevantie van dit domeinonderzoek.

Type 2: Domeinonderzoek met een educatieve/vakdidactische vertaalslag
Binnen type 2 voert de student twee onderzoeken uit. Voor de resultaten van een eerste domeinspecifiek onderzoek wordt vervolgens nagegaan hoe die vakdidactisch kunnen worden vertaald. De student zet binnen deze twee (beperkte) onderzoeken naast de domeinexpertise ook die van vakdidactisch ontwerper in en draagt minstens bij tot de ontwikkeling van nieuwe kennis voor een van beide domeinen.

Type 3: Vakdidactisch onderzoek
Binnen type 3 lig het accent op het leraarschap. De student gaat na hoe domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes onderwezen (kunnen) worden, met andere woorden, de aspirant-leraar doet onderzoek naar de didactiek gerelateerd aan het vakgebied en draagt zo bij tot de vakdidactische kennisontwikkeling. (Vak)didactische kaders en methoden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek of algemeen onderwijskundige kaders en methoden worden hiervoor aangewend. De vakdidactische onderzoeksvragen sluiten aan bij lopend onderzoek van de onderzoeksgroep Didactica waar de vakdidactici deel van uitmaken.