Masterproef partim II: Scriptie (12 studiepunten)

Studiegidsnr:2900ASEMAB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen elke masterscriptie komen domein en leraarschap geïntegreerd aan bod. Op basis van de onderzoeksmethoden en kaders die in het onderzoek worden ingezet, komen domein en leraarschap evenwichtig aan bod of kan het accent op een van beide liggen. Dit wordt vertaald naar drie scriptietypes.

Type 1: Domeinonderzoek met een educatief onderwerp

Binnen type 1 ligt het accent op het domein. De student kijkt als domeinexpert (economist, socioloog, historicus, architect…) naar onderwijs. De theoretische modellen en onderzoeksmethoden uit het domein worden ingezet om een onderwijsgerelateerd onderwerp te onderzoeken en tot nieuwe kennis te komen. Onderwerpen binnen dit type 1 sluiten aan bij onderzoeksthema’s van de onderzoeksgroepen binnen het domein, maar krijgen een multidisciplinaire inslag doordat de onderzoekende student naast de domeinexpertise ook die van leraar inbrengt. Die kennis, vaardigheden, attitudes en praktijkervaring als aspirant-leraar, dragen zo bij tot de onderwijsbeleids- of -praktijkrelevantie van dit domeinonderzoek.

Type 3: Vakdidactisch onderzoek

Binnen type 3 lig het accent op het leraarschap. De student gaat na hoe domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes onderwezen (kunnen) worden, met andere woorden, de aspirant-leraar doet onderzoek naar de didactiek gerelateerd aan het vakgebied en draagt zo bij tot de vakdidactische kennisontwikkeling. (Vak)didactische kaders en methoden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek of algemeen onderwijskundige kaders en methoden worden hiervoor aangewend. De vakdidactische onderzoeksvragen sluiten aan bij lopend onderzoek van de onderzoeksgroep Didactica waar de vakdidactici deel van uitmaken.

Type 2: Domeinonderzoek met een educatieve/vakdidactische vertaalslag

Binnen type 2 voert de student twee onderzoeken uit. Voor de resultaten van een eerste domeinspecifiek onderzoek wordt vervolgens nagegaan hoe die vakdidactisch kunnen worden vertaald. De student zet binnen deze twee (beperkte) onderzoeken naast de domeinexpertise ook die van vakdidactisch ontwerper in en draagt minstens bij tot de ontwikkeling van nieuwe kennis voor een van beide domeinen.