Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef partim II: Scriptie met onderzoekstage

Studiegidsnr:2900ASEMAE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterscriptie is een individueel werkstuk waarin de student onder begeleiding van één of twee (co)promotoren een oplossing uitwerkt voor een originele probleemstelling. De masterscriptie vormt samen met de praktijktoepassing het sluitstuk van de opleiding, en de student toont hierin aan dat hij/zij op zelfstandige basis een onderzoeksproject kan uitwerken vanuit de verworven kennis, inzichten en vaardigheden.

In de masterscriptie worden vakinhoud en (vak)didactiek samengebracht door onderzoek in de biochemie te combineren met een didactische vertaalslag. In de afstudeerrichting biochemie en biotechnologie werkt de student individueel, en onder begeleiding van de onderzoeksgroep waarin hij/zij terecht komt, een biochemische proef uit voor bachelorstudenten. Hetzij als onderdeel van de scriptie van een 3de bachelorstudent, hetzij als een practicum dat geïntegreerd kan worden in een bacheloropleidingsonderdeel.

Volgende fases komen aan bod:

  1. Uitwerken van een leerrijke onderzoeksopdracht en testen van de proefopstelling;
  2. Uitwerken van de leeromgeving (uitwerken lesplan, handleiding voor de student …)
  3. Uittesten van de leeromgeving;
  4. Bijsturing op basis van zelfreflectie en constructieve, inhoudelijke feedback van de student, de begeleider en (co)promotor.

Dit praktijkgericht onderzoek resulteert in een scriptie waarin zowel het domeinspecifieke luik (o.a. de theoretische verkenning, de gebruikte strategie en methodologie, de resultaten en de analyse van de resultaten) als de vakdidactische vertaalslag (o.a. probleemstelling/onderzoeksvraag, literatuurstudie, ontwerp en beschrijving van de leeromgeving, praktijktest en bijsturing) op wetenschappelijke wijze worden beschreven.