Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef partim II: Scriptie (24 studiepunten)

Studiegidsnr:2900ASEMAG
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:24
Studiebelasting:672
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Elke Struyf
Wil Meeus
Wouter Schelfhout
Katrien Cuyvers
Jordi Casteleyn
Michaël Bauwens
Leen Goovaerts
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen elke masterscriptie komen domein en leraarschap geïntegreerd aan bod. Op basis van de onderzoeksmethoden en kaders die in het onderzoek worden ingezet, komen domein en leraarschap evenwichtig aan bod of kan het accent op een van beide liggen. Dit wordt vertaald naar twee scriptietypes.

Vakdidactisch onderzoek
Binnen dit type ligt het accent op het leraarschap. De student gaat na hoe domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes onderwezen (kunnen) worden, met andere woorden, de aspirant-leraar doet onderzoek naar de didactiek gerelateerd aan het vakgebied en draagt zo bij tot de vakdidactische kennisontwikkeling. (Vak)didactische kaders en methoden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek of algemeen onderwijskundige kaders en methoden worden hiervoor aangewend. De vakdidactische onderzoeksvragen sluiten aan bij lopend onderzoek van de onderzoeksgroep Didactica waar de vakdidactici deel van uitmaken.

Domeinonderzoek met een educatieve/vakdidactische vertaalslag
Binnen dit type voert de student twee onderzoeken uit. Voor de resultaten van een eerste domeinspecifiek onderzoek wordt vervolgens nagegaan hoe die vakdidactisch kunnen worden vertaald. De student zet binnen deze twee (beperkte) onderzoeken naast de domeinexpertise ook die van vakdidactisch ontwerper in en draagt minstens bij tot de ontwikkeling van nieuwe kennis voor een van beide domeinen.