Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Maritieme en haveneconomie

Studiegidsnr:3002TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Chris Peeters
Eddy Van de Voorde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Van alle transportwijzen is maritiem transport beslist de belangrijkste, zeker gemeten op basis van de gepresteerde tonkilometer. Doch ook vanuit industrieel-economisch standpunt is het belangrijk aandacht te besteden aan maritiem transport en de bijbehorende economie. 
Zeehavens zijn eerst en vooral nodig als begin- en eindpunt in de maritieme transportketen, maar tegelijk betekenen zij heel wat meer dan een verzameling van pieren, kaden, etc.: zij zijn leverancier en klant van velerlei diensten, zij investeren, zij creëren jobs en inkomens, zij worden soms echte groeipolen en toch of juist daarom zijn er heel wat problemen mee verbonden.
Dientengevolge moet aandacht besteed worden aan:

1. inzake maritieme economie:

 • kennis van de vele actoren die betrokken zijn: reders, makelaars, verladers, expediteurs, goederenbehandelaars, overheidsinstanties, enz.
 • kennis van de belangrijkste economische parameters van zeeschepen teneinde de problemen inzake scheepsmeting, draag- en laadvermogen, enz. te kunnen inschatten;
 • kennis van de belangrijkste eigenschappen en evoluties (specialisaties) op gebied van maritiem transport, incl. technologische veranderingen (cf. ro/ro, containerisatie, ...);
 • kennis van de scheepexploitatie zowel technisch (personeel, laden/lossen, stuwage, classificatie) als economisch (vrachtprijsbepaling, etc.). 
 • kennis van de belangrijkste documenten zoals C/P, B/L en D/O;
 • inzicht in belangrijke maritieme vraagstukken zoals: het voortdurend gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod, de implicaties van de bestaande en toekomstige structuur van wereldzeehandel en wereldvloot, de soorten ver- en bevrachting, de belangrijkste scheepvaartpolitiek, de problematiek van de goedkope vlag, enz.

2. inzake haveneconomie:

 • de complexiteit van de diverse havenfuncties; 
 • het correct beoordelen van havenactiviteiten en statistieken; 
 • het uitbouwen van een coherent havenbeleid in regionale, nationale en internationale context; 
 • de inhoud van een modern havenbeheer en -uitbating; 
 • de overheidssteun inzake havenontwikkeling en het standpunt van de EU terzake;
 • de bepaling en interpretatie van havencapaciteit in het kader van strategische havenplanning;
 • het verwerven van een goed inzicht inzake havenmanagement; haveninfra- en suprastructuren; haventerminals; haventarieven; havenindustrialisatie; havenarbeid; en havenconcurrentie.

Studenten spelen het Maritime Business Game. Deelname hieraan is verplicht. Studenten die niet deelnemen, kunnen niet slagen voor dit opleidingsonderdeel. Op basis van de opgedane ervaring tijdens het Maritime Business Game maken de studenten een schriftelijk werkstuk. Ter vervanging van het maritime business game moet in de tweede zittijd een paper geschreven worden.