Organisatie en sturing van de zorgprocessen

Studiegidsnr:3010GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hans
Leon Luyten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-                 Patiëntendossier en e-health: wat is e-health, wettelijke bepalingen, privacy en beveiliging, informatisering medisch proces,  transmurale communicatie,…
-                 Registratiesystemen: wat is MKG-registratie? Wat zou doelstellingen en gebruik. Wat is relatie met financiering en een goed gebruik van middelen (bv. impact op verblijfsduur, geneesmiddelenforfair, referentiebedragen). Hoe goed registreren? 
-                 Facturatie, attesten en centrale inning
-                 Aansprakelijkheid en verzekeringsaspecten, patiëntenrechten: betekenis voor de medische praktijk
-                 Responsabilisering en reflectie op het eigen handelen: legt de relatie tussen het eigen medisch handelen en de processen die hierdoor worden op gang gebracht en de resultaten van zorg, relatie met patiëntveiligheid, het systeemdenken
-                 Zelfmanagement, wie ben ik in een team, motivatie  (inzichten van Belbin, …)
-                 Structuur van het ziekenhuis, werking van multisciplinaire teams: rollen en verantwoordelijkheid


Werkvormen

Het opleidingsonderdeel wordt georganiseerd via een beperkt aantal inleidende colleges, een zelfstudiepakket en een aantal opdrachten.      


- Inleidende colleges worden op één dag gebundeld. De voorkeur gaat hierbij uit naar een zaterdag. 
Deze dag wordt tweemaal georganiseerd, waarbij de studenten zich vrij voor één van beide dagen kunnen inschrijven. 
De bedoeling is de student wegwijs te maken in het onderwerp en het studiemateriaal. De opdrachten worden toegelicht
-   Zelfstudiemateriaal wordt door elk van de docenten uitgeschreven en via Blackboard ter beschikking gesteld.
-   Voor elk college wordt een concrete opdracht geformuleerd. 
Voorbeelden van dergelijke opdracht zijn: op de website van het RIZIV de facturatiecodes (en bedragen) opzoeken in functie van de prestaties van de eigen dienst,
de MKG-registratie opvragen van 20 patiëntendossiers en registratie en patiëntendossier/ontslagbrieven vergelijken, de teamwerking van alle medewerkers van de afdeling in kaart brengen,…
-    De student kiest in overleg met de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis en de stagemeester een aantal opdrachten.


Evaluatievormen
De student schrijft een paper (max. 10 pagina’s) voor elk van de gekozen opdrachten. Deze opdrachten worden door de respectieve docent van het onderdeel beoordeeld. 
De hoofdgeneesheer beoordeelt het geheel van de opdrachten vanuit het perspectief van het ziekenhuis. 
De stagemeester beoordeelt de integratie van leerstof in de dagelijkse werking van de dienst. De 5 beoordelingen worden dan door de coördinator van het OPO gebundeld in een pass/fail beoordeling.