Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Organisatie en sturing van de zorgprocessen

Studiegidsnr:3010GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hans
Leon Luyten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De beginnende arts-specialist komt binnen het ziekenhuis in een complexe omgeving terecht waarbij multi- en interdisciplinair wordt samengewerkt. Het opleidingsonderdeel is er op gericht om de arts te laten kennismaken en voorbereiden op de praktijkvoering alsook een actief participerende rol te laten vervullen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

 

Volgende inhouden komen aan bod:

 • Financiering ziekenhuizen en ziekenhuisactiviteiten: verschillende inkomstenstromen (incl. honoraria, facturatie, ...)
 • Registratiesystemen
 • Aansprakelijkheid en verzekeringsaspecten, patiëntenrechten: betekenis voor de medische praktijk
 • Responsabilisering en reflectie op het eigen handelen: legt de relatie tussen het eigen medisch handelen en de processen die hierdoor worden op gang gebracht en de resultaten van zorg, relatie met patiëntveiligheid, het systeemdenken
 • Zelfmanagement, wie ben ik in een team, motivatie  (inzichten van Belbin, …)
 • Structuur van het ziekenhuis, werking van multisciplinaire teams: rollen en verantwoordelijkheid

 

Sturing van zorgprocessen

 • Methodiek van kwaliteitsbeleid- en veranderingsmanagement (Demingcyclus, kwaliteitsverbeteringsmethoden) om effectieve verandering te realiseren
 • Methodiek van zorgprogrammering, zorgpaden, zorg coördinatie, hoe dat richtlijnen in praktijk kunnen vertaald worden
 • Modellen en methodieken van interdisciplinaire en transmurale samenwerking
 • Methodiek van kwaliteitsevaluatie en patiëntveiligheid, werken met indicatoren, benchmarking, peer-reviews, audits
 • Methode van infection control, omgaan met fouten,...
 • Leiderschap en managementstechnieken, werken in groep, leidinggeven, teammanagement, timemanagement,...
 • Methoden van capaciteitsbeheer, toewijzing van middelen, logistiek.