Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Capita selecta

Studiegidsnr:3013GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Ysebaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de masterproef wordt de ASO geacht klinisch te kunnen reflecteren over de beroepssituatie en/of de wetenschappelijke aspecten, die de specialiteit onderbouwen. De masterproef reflecteert de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid van de specialist m.b.t. een specifieke probleemstelling en zijn capaciteit om antwoorden te leveren op de bevraging, meestal afkomstig van een reële klinische observatie en/of studie. De masterproef laat toe het zelfstandig klinische werk en de onderzoeksvaardigheden te evalueren en de wetenschappelijke attitude levenslang te bestendigen.

 

 

 

A. Verplicht onderdeel: 20 studiepunten

 

 

 

De ASO dient in eerste instantie een keuze te maken tussen twee mogelijkheden (verplicht):

 

1)      Een wetenschappelijk eindwerk binnen het afstudeergebied met schriftelijke neerslag. Het betreft een origineel wetenschappelijk werk in de vorm van een wetenschappelijk artikel (eigen onderzoeksprotocol) of een systematisch literatuuronderzoek (meta-analyse).

 

Dit eindwerk wordt mondeling verdedigd voor een (inter)universitaire jury.

 

(20 studiepunten)

 

OF

 

2)      Een reflectietekst waarin het eigen doctoraatsonderzoek wordt getoetst aan de actuele stand van zaken in het onderzoeksdomein en waarin translationele aspecten van het onderzoek worden belicht. Dit kan uitmonden in een vervolgartikel. Het schriftelijke werkstuk dient verdedigd te worden voor een (inter)universitaire jury.

 

(20 studiepunten)

 

 

 

B. Keuzemogelijkheden: 10 studiepunten

 

 

 

De ASO vult verder aan tot 30 studiepunten door een keuze te maken uit onderstaande mogelijkheden:

 

1)      Een bijkomend wetenschappelijk artikel als eerste of tweede auteur (zoals gevraagd door het merendeel van de Erkenningscommissies) aanvaard voor publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

 

(10 studiepunten)

 

Het wetenschappelijke artikel is uiterlijk op 1 mei van het promotiejaar aanvaard in een peer reviewed tijdschrift.

 

 

 

2)      Een case report met bijhorende wetenschappelijke toelichting, als eerste of tweede auteur, aanvaard voor publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

 

(10 studiepunten)

 

Het case report is uiterlijk op 1 mei van het promotiejaar aanvaard in een peer reviewed tijdschrift.

 

 

 

3)      Een mededeling op een nationaal congres, m.i.v. bewijs en schriftelijke neerslag

 

(5 studiepunten) of op een internationaal congres m.i.v. bewijs en schriftelijke neerslag (10 studiepunten).

 

De voordracht of posterpresentatie wordt gegeven tijdens de opleiding tot ASO.

 

 

 

4)      Een reflectie op een portfolio van casuïstiek met bijhorende wetenschappelijke toelichting. Dit werkstuk wordt mondeling verdedigd voor een (inter)universitaire jury

 

(10 studiepunten)

 

·          Het onderwerp van de casuïstiek wordt door de ASO ingediend bij de universitaire stagemeester, uiterlijk bij aanvang van niveau 3.

 

De ASO stelt (met akkoord) een begeleider voor die behoort tot de vaste medische staf van de discipline in UZ Antwerpen of een geaffilieerde stagemeester.

 

De universitaire stagemeester keurt het project en de begeleider goed.

 

·          De ASO rapporteert om de 3 – 4 maanden de voortgang van de casuïstiek.

 

·          Het verslag wordt uiterlijk ingediend op 1 januari van het promotiejaar.

 

·          De mondelinge toelichting vindt plaats in maart of april van het promotiejaar.