Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Probleemoplossend vermogen in klinische biologie, deel 1

Studiegidsnr:3017GENKLI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herman Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1       Inhoud “Gevalsbespreking”:

 

Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan diagnostische en klinische aspecten. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2 (module 2.4) voor de opleiding in de truncus communis (zie hieronder)

 

 

 

3.2.      Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:

 

De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden en past deze toe in de praktijk.

 

 

 

Verplichte stages tijdens de opleiding klinische biologie zijn:

 

-     hematologie

 

-     klinische chemie

 

-     microbiologie

 

 

 

Optionele stages tijdens de opleiding klinische biologie zijn:

 

-     radio-immunologie

 

 

 

Volgende kennis en vaardigheden zullen aan bod komen

 

1.  Algemeen:

 

·       Integrale kwaliteitszorg:

 

-         kwaliteitshandboek

 

-         wettelijke kwaliteitsvereisten

 

-         betekenis van erkenning en accreditering van een laboratorium

 

-         selectie en gebruik kwaliteitscontrole materialen

 

-         verwerking en interpretatie van resultaten

 

-         bijdrage van computers en automatisatie

 

·       Veiligheid binnen laboratorium

 

-         afvalproblematiek

 

-         microbiële contaminatie

 

-         gebruik van radioactiviteit, solventen, toxische en corrosieve producten

 

-         aanduidingen van gevaar

 

·       Selectie en evaluatie van laboratoriummethoden

 

-         internationale richtlijnen

 

 

 

2.  Klinische chemie tijdens truncus communis:

 

Indien aangeduid met * ook van toepassing voor overige vakgebieden (hematologie en microbiologie)

 

·       Basisprincipes van analyse*

 

-         zuiverheidsgraden van H2O

 

-         eenheden systemen

 

-         concentratieberekeningen

 

-         gravimetrie

 

-         volumetrie

 

-         buffers en pH-meters

 

-         centrifugatie

 

·       Afname, verwerking en bewaring van biologische monsters*

 

-         recipiënten

 

-         patiëntvoorbereiding

 

-         monstername

 

-         transport

 

-         verwerking

 

-         bewaring

 

·       Calibratie

 

-         (interne) standaard

 

-         wet van Lambert Beer

 

-         berekening van enzymactiviteiten en substraatconcentraties

 

-         foutentheorie

 

·       Principes van analytische methodes

 

-         fotometrie: substraten, enzymen

 

-         nefelometrie, turbidimetrie

 

-         chromatografie

 

-         elektroforese

 

-         potentiometrie

 

-         fluorimetrie

 

-         osmometrie

 

-         immunochemische technieken

 

-         DNA/RNA analyse

 

-         droge chemie

 

·       Klinische betekenis van een laboratoriumtest*

 

-         referentiewaarden

 

-         diagnostische performantie

 

-         klinisch nut

 

-         differentiële diagnose

 

 

 

3.  Hematologie tijdens truncus communis:

 

Testprincipes kennen, basistesten zelfstandig kunnen uitvoeren, principes van kwaliteitscontrole begrijpen

 

·       Basis hematologie (celtellingen en afgeleide metingen)

 

-         preanalytische factoren

 

-         bepaling van hemoglobine, aantal erythrocyten, leukocyten, bloedplaatjes en reticulocyten berekening van hematologische indices

 

-         kennis van bestaande apparatuur, theoretische achtergronden, kwaliteitscontrole en validatie

 

·       Morfologie

 

-         beoordelen perifeer bloed, beenmerg en lichaamsvochten van niet-hematologische aandoeningen

 

-         problemen herkennen voor doorverwijzing

 

-         kennis van werking en afstelling van de microscoop

 

·       Hematologische biochemie

 

-         hemolyse onderzoek

 

-         hemoglobine varianten

 

-         Kleihauertest

 

-         erythrocytaire enzymen

 

·       Coagulatie en hemostase

 

-         voorbereiding patiënt

 

-         bloedafnamecondities, monsterbewerking, bewaring, interferenties

 

-         oriënterend stollingsonderzoek

 

·       Immuunhematologie

 

-         algemene kennis immuun stelsel

 

-         preanalytische omstandigheden

 

-         bloedgroep ABO en Rh(D) problematiek

 

-         detectie onregelmatige antistoffen

 

-         kruisproeven

 

·       Moleculaire diagnostiek

 

-         testprincipes kennen en begrijpen

 

 

 

4.  Microbiologie tijdens de truncus communis:

 

·       Gramkleuring en microscopisch onderzoek van bacteriologische preparaten

 

·       Giemsa-kleuring en microscopisch onderzoek van dikke druppel preparaten in het kader van malaria diagnostiek

 

·       Entingsprocedures voor bacteriologische monsters

 

·       Uitvoering van identificatie van bacteriën en interpretatie van het antibiogram

 

·       Analyse van hemoculturen

 

·       Microscopisch onderzoek van parasieten in faeces

 

·       Opsporen van antigenen van Cryptococcus, Legionella, Aspergillus, Pneumocystis carinii

 

·       Differentiatie tussen Candida albicans en non-C albicans isolaten

 

·       Uitvoeren en interpretatie van biologische serologische parameters in het kader van multiorgaan donor onderzoek

 

·       Basiskennis infectieuze serologie (hepatitis ABC, HIV, CMV, toxoplasma)

 

·       Reisgeneeskundig advies verstrekken

 

·       Deelname zaalronde infectieziekten

 

·       Goede kennis van volgende micro-organismen: stafylokokken, enterobacteriaceae, frequente non-fermenters en vibrionaceae, haemophilus, neisseria, streptokokken, B pertussis, legionella

 

 

 

Werkvormen

 

 

 • Gevalsbesprekingen
 • Zaalronde
 • Gevalsbesprekingen
 • Consultatie met supervisie
 • Multidisciplinaire stafvergaderingen
 • Stafvergaderingen van de discipline
 • Benchside teaching
 • Bedside teaching
 • Sessie voor technische vaardigheden
 • Portfolio

  Evaluatievormen

  Portfolio: