Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Probleemoplossend vermogen in cardiologie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


3.1.      Inhoud “Gevalsbespreking”:
 
Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan cardiologische urgenties, aan diagnostische problemen, aan risicostratificatie, aan kosten-baten analyse. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
 
3.2.      Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:
De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden met toenemende complexiteit en past deze toe in de praktijk met toenemende zelfstandigheid.
 
De volgende stages worden bij voorkeur doorlopen:
-          cardiologische kliniek
-          cardiologische polikliniek
-          hartbewaking, cardiale spoedgevallen en reanimatie
-          niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie, cardiale CT)
-          stress testing (op de eerste plaats ergometrie)
-          hartkatheterisatie
-          ritmestoornissen en pacemakerkliniek
 
Optionele stages tijdens de hogere opleiding cardiologie
-          cardiale revalidatie & cardiovasculaire preventie
-          hartfalenkliniek
-          klinische elektrofysiologie
-          nucleaire cardiologie (isotopen, PET)
-          MRI van het hart
-          congenitale aandoeningen bij volwassenen (GUCH)
-          vasculaire geneeskunde
 
De volgende procedurele vaardigheden zullen aan bod komen:
 
NIVEAU C (zelfstandig uitvoeren)
-          anamnese en klinisch onderzoek bij patiënten met hartziekten
-          afname en interpretatie van het elektrocardiogram in rust en bij inspanning
-          opname en interpretatie van een transthoracale en transoesofageale echocardiografie
-          opname en interpretatie van lange termijnregistratie van het hartritme (holtermonitoring) en bloeddruk
-          punctie van arteries en diepe veneuze structuren
-          pleurapunctie
-          opname en interpretatie van de drukken in het hart
-          plaatsen van een tijdelijke pacemaker
-          externe elektrische cardioversie en defibrillatie van ritmestoornissen
-          reanimatie bij plotse dood (advanced life support)
-          nazicht van een pacemaker
 
NIVEAU B (practische ervaring, niet noodzakelijk als zelfstandige operator)
-          opname en interpretatie van een diagnostische coronarografie en
-          ventriculografie van het linker ventrikel
-          implantatie van een pacemaker
-          nazicht van een defibrillator of toestel voor cardiale resynchronizatietherapie
-          ergospirometrie
-          plaatsen en instellen van een intraaortische ballonpomp
-          pericardpunctie
-          thoraxdrainage
-          doppler/duplex van de bloedvaten
 
NIVEAU A (kennen)
-          stress echocardiografie
-          onderzoeken gebruikt in de niet invasieve risicostratificatie van
-          levensbedreigende ritmestoornissen die kunnen leiden tot plotse dood, zoals daar o.a. zijn hartritmevariabiliteit, late potentialen elektrocardiografie, Twave alternans …
-          elektrofysiologisch onderzoek en ablatie van ritmestoornissen
-          implantatie van een defibrillator
-          implantatie van een toestel gebruikt voor cardiale resynchronizatie therapie
-          therapeutische percutane coronaire interventies
-          endomyocardiale biopsiename
-          nucleaire beeldvorming van het hart: ventriculografie, SPECT, PET
-          cardiale CT-scan
-          cardiale KST
 
Deze topics hebben betrekking op de volgende beleidsvaardigheden en ziektebeelden inclusief eraan verbonden vaardigheden/technieken.
 
1.      klinische vaardigheden
2.      elektrocardiografie
3.      niet-invasieve beeldvorming
- echocardiografie
- andere niet-invasieve beeldvorming
4.      hartkatheterisatie
5.      cardiovasculaire genetica
6.      cardiovasculaire farmacotherapie
7.      wetenschappelijke literatuur en EBM
8.      cardiovasculaire preventie en risicostratificatie
9.      arteriële hypertensie
10.  diabetes en het hart
11.  acute coronaire syndromen
12.  chronisch ischemisch hartlijden
13.  primaire cardiomyopathieën
14.  pericardiale aandoeningen
15.  cardiale tumoren
16.  aangeboren afwijkingen bij kinderen en volwassenen
17.  zwangerschap en hartaandoeningen
18.  aandoeningen van de hartkleppen
19.  infectieuse endocarditis
20.  hartfalen
21.  pulmonale hypertensie
22.  cardiale revalidatie
23.  inspanningsfysiologie
24.  ritmestoornissen en aktieve implantaten
25.  voorkamerfibrillatie
26.  syncope
27.  plotse cardiale dood en reanimatie
28.  aandoeningen van de grote bloedvaten en cardiovasculaire traumata
29.  perifeer arteriëel lijden
30.  phlebotrombose en longembolieën


Werkvormen

·          Gevalsbesprekingen
·          Multidisciplinaire stafvergaderingen (cardiologie, cardiale intensieve zorgen, cardiochirurgie en vasculaire heelkunde)
·          Stafvergaderingen van cardiologie
·          Zaalronde en consultatie met supervisie + Bedside teaching
·          Technische vaardigheden onder supervisie
·          portfolio 

 

Evaluatievormen

Portfolio: de ASO verzamelt de KKB's en DOT's die elke drie maanden worden ingevuld. Het gaat hier over de KKB patiënt