Probleemoplossend vermogen in urologie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

 

3.1.           Inhoud “Gevalsbespreking” (3 SP):

 

Tijns ze sessies worn praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worn besteed aan urgenties en diagnostische problemen. De onrwerpen die aan bod zullen komen zijn vooral deze vanuit stages en hebben betrekking op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.           Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardighen” (12 SP):

 

De ASO krijgt kans om tijns zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijns ze opleiding specifieke kennis en vaardighen met toenemen complexiteit en past ze toe in praktijk met toenemen zelfstandigheid.

 

 

 

Voor een overzicht van vaardighen niveau 3 specifieke ingrepen wordt verwezen naar lijst in bijlage (V) van afstuerrichting urologie

 

 

 

1. Algemene heelkundige kennis en vaardighen

 

1.b. Kennis:

 

-          omgang met differentiaal diagnostische problematiek, indicatiestelling, interpretatie in verschillenelgebien van heelkun

 

-          beoorling van operabiliteit en het operatieve risico

 

-          gemotiveer zelfstandige chirurgische besluitvorming (indicatiestelling) inclusief het bepalen van dringendheid van een ingreep)

 

-          doorgedreven principes van postoperatieve verzorging, zoals:

 

o         observatie, klinisch onrzoek van postoperatieve patiënt

 

o         monitoringmogelijkhen

 

o         postoperatieve vocht en electrolyten therapie

 

o         postoperatieve voeding

 

o         postoperatieve wondzorg

 

o         postoperatieve pijntherapie

 

-          herkennen en zelfstandig behanlen van postoperatieve complicaties en problemen en hun verzorging, zoals:

 

o         postoperatieve bloeding

 

o         indicatiestelling voor reïnterventie bij postoperatieve complicaties

 

-          interdisciplinaire communicatie voor en na ingreep:

 

o         interdisciplinair overleg en beslissing

 

o         gestructureerd operatieverslag

 

o         gestructureer ontslagbrief

 

o         basiskennis over sociale begeleidingsmogelijkhen

 

 

 

1.c. Vaardighen:

 

-          het preoperatieve informatiegesprek

 

-          het postoperatieve informatiegesprek

 

-          gestructureerd voorstellen van het probleem van patiënt met inbegrip van concreet voorstel tot therapie en nabehanling

 

-          verzorging van complexe wonn

 

-          basistechnieken locale en regionale anesthesie

 

 

 

2. Heelkundige spoedgevallen

 

2.b. Kennis:

 

-          Stellen van prioriteiten bij polytraumapatiënt

 

-          Interdisciplinaire therapie en prioriteitenstelling

 

-          Initieel behanlen van specifieke chirurgische urologische spoedgevallen

 

2.c. Vaardighen:

 

-          spoedlaparatomie

 

-          exploratie scrotum

 

-          endoscopische behandelingen van obstructie ter hoogte van pyelum, uretres, blaas of subvesicaal

 

 

 

3. Urologische heelkun .

 

4.b. Kennis:

 

-          kliniek en diagnose van ook meer complexe urologische aandoeningen

 

-          principes van laparoscopische chirurgie, indicaties en complicaties bij frequent voorkomen aandoeningen

 

-          indicatie, techniek en postoperatieve verzorging van aandoeningen van het urologisch stelsel,

 

4.c.Vaardighen:

 

-          uitvoeren van routine urologische ingrepen via endoscopie, laparoscopie of via laparotomie

 

 

 

Chirurgische ingrepen lijst A


De lijst van chirurgische bekwaamheden is ingedeeld in verschillende categorieën die de frequentie weergeeft waarmee deze procedures worden toegepast in de urologische praktijk en gedurende de trainingsperiode. Alle assistenten moeten in staat zijn om onafhankelijk de procedures uit te voeren van lijst A en de patiënt te volgen voor, tijdens en na de volgende procedures. De assistenten moeten in staat zijn de behandeling te beschrijven van de gangbare complicaties volgens de op deze lijst voorkomende ingrepen.

 

3.1.1.      Endoscopische procedures:

·          Cystoscopie en urethroscopie, ureterale catheterisatie met eventuele plaatsing en verwijdering van ureterale stent, retrograde pyelografie

·          Dilatatie van de urethra en endoscopische urethrotomie

·          Transurethrale biopsies van blaas en urethra

·          Transurethrale resectie van de prostaat

·          Transurethrale resectie van blaastumoren

·          Transurethrale resectie/incisie van ureterocoele

·          Transurethrale incisie van de externe sfincter

·          Litholapaxie van blaasstenen

·          Ureteroscopie, lithotripsie en extractie van ureterstenen

·          Extracorporele schokgolflithotripsie

·          Percutane nefrostomie

·          Transrectale echografisch geleide biopsie van de prostaat

 

 

3.1.2.      Open chirurgische ingrepen:

·          Circumcisie

·          Suprapubische cystostomie

·          Urethrale meatotomie, meatoplastie

·          Meatale correctie voor glandulaire hypospadias

·          Fulguratie van condylomata accuminata, biopsie van peniele letsels

·          Behandeling van priapismus

·          Testisbiopsie

·          Vasectomie

·          Scrotale chirurgie: hydrocoele, zaadstrengcyste, epididymectomie, orchidectomie

·          Liesbreukcorrectie, varicocoele, herniotomie, orchidopexie

·          Radicale orchidectomie

·          Behandeling van een torsiotestis

 

 

·          Orchidopexie voor niet-ingedaalde testikel

·          Insertie van een testisprothese

·          Penectomie

·          Urethrectomie

·          Procedures ter behandeling van stressincontinentie

·          Uretero-neocystostomie

·          Urinaire derivatie: darmblaas

·          Radicale cystectomie en anterieure pelvische exenteratie

·          Procedure voor renale, ureterale en blaastrauma behandeling

·          Pelvische lymfadenectomie

·          Vesicale diverticulectomie

·          Retropubische prostatectomie

·          Radicale prostatectomie voor tumor

·          Pyeloplastie

·          Nefrectomie

·          Partiële nefrectomie

·          Radicale nefrectomie voor tumor

·          Nefro-ureterectomie

 

 

Chirurgische ingrepen lijst B

 

 

Van de ingrepen uit lijst B wordt de assistent verondersteld te weten hoe ze moeten uitgevoerd worden, incl. indicatie en de postoperatieve behandeling. Het is mogelijk dat de resident geen van deze procedures onafhankelijk heeft gedaan gedurende zijn trainingprogramma.

 

 

 

·          Nierbiopsie

·          Open nefrolithotomie en ureterolithotomie

·          Ureterolyse, ureteroplastie, uretero-pyelostomie

·          Cutane ureterostomie/pyelostomie

·          Vesicostomie

·          Uretero-ureterostomie

·          Procedures voor correctie van peniskromstand

·          Inguinale lymfadenectomie voor peniscarcinoom

·          Resectie van urethrale kleppen

·          Perineale urethrostomie

·          Augmentatie cystoplasty

·          Percutane nefrolithotomie

·          Endoscopische pyeloplastie

 

 

·          Drainage van perinefrisch, perivesicaal of retroperitoneaal abces

·          Marsupialisatie van renale cyste

·          Laparoscopische nefrectomie en pelvische lymfeklierdissectie

·          Laparoscopische prostatectomie, pyeloplastie, orchidopexie/orchidectomie

·          Insertie van een peniele prothese

·          Insertie van een artificiële urinaire sfincter

·          Retroperitoneale lymfeklierdissectie

·          Radicale nefrectomie met vena cava thrombus onder het diafragma

·          Correctie van een midden of distale peniele hypospadias

Chirurgische ingrepen lijst C

 

 

De procedures van lijst C zijn deze waarvan de assistent de principes kent, de indicaties voor de verwijzing en de peri-operatieve problemen die er bij kunnen voorkomen.

 

 

 

·          Correctie van proximale hypospadias en epispadias

·          Reconstructie van extrophia vesicae

·          Vena cava resectie en verwijderen van een thrombus van een niercarcinoom boven het diafragma

·          Open urethroplastie voor urethrastrictuur

·          Epididymo-vasostomie onder microscoop

·          Vaso vaso stomie

·          Perineale prostatectomie

·          Post-chemotherapie retroperitoneale lymfeklierdissectie


Werkvormen

1-3)   Multidisciplinaire stafvergaderingen, stafvergaderingen van de discipline en gevalsbesprekingen

 

   5 u/week, 500 u/jaar

 

4,6)   zelfstandige zaalronde inclusief bedside teaching ter opvolging van patiënten (postoperatieve problemen) met overleg stafleden ½ dag/week, 200 u/jaar

 

5)      Sessies voor technische vaardigheden 1 dag/week, 400 u/jaar

 

7)      Consultatie met supervisie 1-2 dag/week, 500 u/jaar

 

 

 

Naast vermelde werkvormen tevens wachtdiensten met zelfstandige activiteit en overleg met staflid.

 

 

 

Mogelijkheid voor invulling:

 

 

Urostarterspack in laparascopic urology

 

 

 

 

 

Evaluatievormen