Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Interieurarchitectuur theorie

Studiegidsnr:5010FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:64
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Els De Vos
Dirk Geldof
Gustaaf Cornelis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bevat de volgende onderdelen:

Identiteit 2 (Els De Vos)

sociologie van Tijd en Ruimte (Dirk Geldof)

Filosofie (Gustaaff Cornelis)


 

Identiteit 2  (E. De Vos)

In deze cursus analyseren we diverse woningtypologieën, gaande van open, halfopen tot gesloten bebouwing en van laagbouw tot hoogbouw. Ook diverse typologieën binnen collectieve woonvormen worden geëxploreerd. Daarbij worden de kenmerken/morfologie van elk woningtype verkend naar ruimtegebruik, lichtinval, circulatiepatronen, relatie met de publieke ruimte, enzovoort. Eveneens worden ze in een tijdskader geplaatst. De focus ligt op 1950 tot heden, al zal soms teruggegrepen worden op oudere voorbeelden om een bepaalde evolutie van een typologie te duiden. De focus ligt zowel op Vlaanderen als buitenlandse voorbeelden om een zo breed referentiekader op te bouwen.

 

Sociologie van de Sociale Ruimte en tijd: (Dirk Geldof)

Hoe krijgt ruimte sociale betekenis en waarom is ruimte een sociale constructie? Hoe krijgt tijd sociale betekenis en is tijd ook een sociale constructie? In dit examenonderdeel onderzoeken we vanuit een sociologisch perspectief de betekenisgeving aan ruimte en tijd. Wat zijn de verschillen in betekenis en gebruik voor verschillende groepen in de samenleving? We analyseren hedendaagse veranderingen in het omgaan met tijd en ruimte en de interactie tussen beide. Vanuit deze kaders bekijken we maatschappelijke versnelling en tijdsdruk, pleidooien voor verlangzaming en verstilling, en onderzoeken we hoe ontwerp van (publieke en private) ruimte kunnen bijdragen aan plaatsen en momenten voor rust, bezinning of rituelen.

 

Filosofie (Gustaaf Cornelis)

thematische benadering van de wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor argumentatie, esthetica, ethiek (in het bijzonder de wetenschapsethiek), wetenschapsfilosofie, filosofische opvattingen over ruimte en tijd. Stromingen die met diepgang worden behandeld: presocraten, aristorelisme, verlichting, femonologie, existentialisme, positivisme, structuralisme. Aandacht voor argumentatie.