Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderzoeksmethoden van de internationale betrekkingen

Studiegidsnr:5200FSWOMI
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Verhoest

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit hoorcollege biedt een overzicht over de voornaamste onderzoeksstrategieën, onderzoeksontwerpen, datagaring- en data-analysemethoden die gebruikt worden in de politieke wetenschappen, in het bijzonder in de internationale betrekkingen.

Het vak bereidt studenten met geen sociaalwetenschappelijke achtergrond voor om de masterproef op te zetten en te schrijven. Daarom wordt het vak en zijn evaluatie deels gekoppeld aan belangrijke momenten in het masterproeftraject in de eerste semester van hetzelfde of een toekomstig academiejaar.

Deze cursus begeleidt de studenten bij het opzetten van het onderzoek in hun Masterproef. De volgende stappen in het wetenschappelijk onderzoek komen daarbij aan bod:

  • het formuleren van probleemstelling en onderzoeksvragen,
  • het doen van een literatuurstudie, het opstellen van een theoretisch kader en hypothesen
  • de conceptualisering van de centrale begrippen,
  • de operationalisering van deze termen, het ontwerpen van de evaluatie-criteria en/of meetinstrumenten,
  • selectie van de empirie (cases)
  • datagaring en data-analyse – methoden, met nadruk op kwalitatieve methoden
  • het uitschrijven van de empirie zodanig dat deze spreekt tot de opgestelde hypotheses.

Tijdens de bijeenkomsten worden soms opdrachten aangekondigd die voor te bereiden zijn voor de volgende  bijeenkomst. Iedereen wordt dus verwacht aanwezig te zijn of voor afwezigheid een geldige reden te hebben (de docent dient op de hoogte te worden gebracht).

In de loop van het 1e semester bereidt ieder twee werkstukken voor:

Een eerste werkje, de ‘startpaper’ schrijf je tegen 29 oktober 2019 (twee pagina’s) . Hierin definieer je het thema van je onderzoek, formuleer je je onderzoeksvragen, en schrijf je mogelijke antwoorden daarop uit, en geef je een eerste voorstel van de onderzoeksopzet. Hierop wordt feedback gegeven.

Het tweede werkstuk, met name jouw ‘onderzoeksopzet-paper’, schrijf je in overleg met je Masterproef-promotor. Hierin formuleer je een precieze onderzoeksvraag, werk je de theorie en hypotheses uit om deze vraag te kunnen beantwoorden op basis van een review van de literatuur, specifieer je de centrale concepten van je analyse, motiveer je de onderzoeksopzet, en definieer je de methode voor datagaring en –analyse waarmee je het onderzoek zal uitvoeren, alsook de voorziene tijdsplanning en structuur van uw master proef. Een eerste draftversie dien je in via blackboard bij de docent ten laatste op 23 november 2019.

Hierna wordt er een feedbacksessie in groep georganiseerd waar je deze draft 'onderzoeksopzet-paper' presenteert voor de docent en medestudent en waarin je feedback krijgt op dit werkstuk.

Hierna kan u in overleg met uw promotor deze onderzoeksopzet-paper verfijnen, afwerken en indienen ten laatste op 6 januari 2020.  Deze definitieve versie wordt dan door de docent beoordeeld.

In februari krijg je de beoordeling van jouw onderzoeksopzet-paper.

Verdere informatie over inhouds- en vormvereisten alsook de procedure om de masterproef in te dienen, vind je aan het begin van het academiejaar in het document 'Leidraad bij het schrijven van de Masterproef Internationale Betrekkingen en Diplomatie" te vinden op de e-valven en op Blackboard .