Leer- en denkprocessen

Studiegidsnr:6305OIWLDP
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Jan T'Sas

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden diverse leertheorieën via interactieve colleges en met veel praktijkvoorbeelden afgetoetst aan het hedendaagse leren en lesgeven. De volgende onderwerpen komen aan bod:


1. Didactische toepassingen van diverse ‘oudere’ en moderne leertheorieën in de klasprakijk: behaviorisme, cognitieve psychologie, handelingspsychologie, (sociaal) constructivisme, metacognitieve theorieën en actuele spin-offs hiervan.


2. Het eigen leren
Kenmerken van leren (volgens de constructivistische visie) en didactische consequenties hiervan
Leerfactoren

3. Componenten van vaardig leren (kennisbestand, zoekstrategieën, metacognitieve kennis en vaardigheden, affectieve component)
De concepten leertaak, leeractiviteit, leerfunctie, leerstijl
De leerstijlentheorie van David Kolb
De leerstijlentheorie van Jan Vermunt
Instrument ILS (Inventaris Leerstijlen)

4. Didactische modellen die leerpsychologische kenmerken als uitgangspunt hanteren:
- Ladekastmodel (Crasborn & Henissen)
- Ontwikkelend onderwijs (Van Parreren)
- Metacognitieve instructie (Simons)
- VAARDIG-model (Korthagen)
Instrument IDS (Inventaris DoceerStijlen)

5. De samenhang tussen leerstijl en doceerstijl en de didactische consequenties hiervan
De krachtlijnen bij de eindtermen ‘leren leren’ voor het secundair onderwijs
Overzicht van de eindtermen ‘leren leren’ voor het secundair onderwijs
De constructivistische vise op leren als grondslag voor de eindtermen ‘leren leren’

6. De implementatie van ‘leren leren’ op schoolniveau: diverse praktijkvoorbeelden van begeleid zelfstandig leren kritisch bekeken