Vakoverschrijdende educaties

Studiegidsnr:6310OIWVOE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Elke secundaire school heeft vanuit haar opvoedende taak de opdracht om mee te werken aan het ontwikkelen van maatschappelijk belangrijk geachte vaardigheden en attitudes bij leerlingen. Het stimuleren van milieusparend gedrag, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en respect voor andere, het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid zijn waarden en attitudes die gedragen worden door o.a. de vakoverschrijdende eindtermen, zoals geformuleerd door het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling vormt de leidraad voor de colleges en de uitwerking van een vakoverschrijdend project op school.