Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:9001TEWKWM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Van Driessen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel start met een overzicht van beschrijvende statistiek en de basisbeginselen van kansrekening. Daarna wordt vooral aandacht besteed aan de toetsende statistiek.

Het opleidingsonderdeel is georiënteerd naar kwantitatieve onderzoeksmethoden. In dit deel komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Steekproeven en meetschalen
  • Beschrijvende statistiek, met o.a. grafische voorstelling van gegevens, maatstaven, verdelingsfuncties, belangrijke verdelingen, kruistabellen
  • Algemene inleiding hypothesetoetsen, met o.a. nulhypothese, teststatistiek, p-waarde, type I en II fouten
  • Parametrische toetsen, met o.a. t-toetsen, F-toetsen
  • Niet-parametrische toetsen, met o.a. chi kwadraat toetsen, Wilcoxon toets
  • Samenhang tussen variabelen
  • Lineaire regressie

Tot slot wordt er doorheen het opleidingsonderdeel aandacht besteed aan het correct uitvoeren, rapporteren, lezen en interpreteren van kwantitatieve analyses met SPSS.