Plant ecophysiology

Studiegidsnr:9001WETPEF
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Reinhart Ceulemans
Han Asard

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Diverse facetten en aspecten van de wereld van vandaag vereisen een meer gefundeerd inzicht in de ecofysiologie van planten en vegetaties. Geen enkel organisme kan immers los gezien worden van de biotische en abiotische omgeving waarin het zich bevindt. Die omgeving heeft een ingrijpende invloed op alle fysiologische en biochemische functies. Planten en vegetaties hebben talrijke specifieke aanpassingen ontwikkeld om optimaal in die omgeving te functioneren. Daarnaast reageren planten en vegetaties ook op (plotse of geleidelijke) veranderingen in de omgeving via een ganse reeks van mechanismen en fysiologische processen. Individuele planten ondergaan veranderingen of passen zich aan aan de omgeving, en hun (eco-) fysiologische responsieprocessen worden vertaald in de aanpassingen van gewassen, vegetaties of volledige ecosystemen. Het gaat hierbij steeds om oorzaken van een fysico-chemische of biotische aard die resulteren in een ecofysiologische repons. In dit keuze-opleidingsonderdeel komen plant-specifieke adaptaties en mechanismen aan bod, en wordt de respons van planten op veranderingen in de omgeving uitgediept. Diverse aspecten en facetten komen aan bod: koppeling tussen planten en hun omgeving met inbegrip van abiotische stressoren en klimaatverandering; belang van allocatie in individuele planten en bestanden; relevantie van de CAM- en C4-mechanismen, belang van ontogenie in relatie tot gasuitwisseling door planten; secundaire metabolieten; profielen van diverse processen; interacties tussen structuren en processen bij hogere planten; beeldanalyse van ecofysiologische processen; adaptatie en acclimatisatie; source-sink-relaties. Bij deze plant-omgevingsinteracties zal zowel aan boven- als ondergrondse processen aandacht besteed worden.