PhD Dissertations

Name Year Dissertation title
dr. H. Moons 2011-02 Electronic characterization of conjugated molecular systems
dr. I. Ahmad 2009-11 Spectroscopic Investigation of Paramagnetic Defects in Photorefractive Bismuth Sillenites and Spin Dynamics in Gallium Arsenide
dr. S. Cambré 2008-12 Endo- and Exohedral carbon nanotube hybrids preparation and spectroscopic characterisation
dr. A. Aguirre 2008-06 Characterization of organic materials for 3-D heterojunction solar cell applications by electron paramagnetic resonance
dr. J. Campo 2008-05 Accurate Measurement and Modeling of Wavelength Dependent Hyper-Rayleigh Scattering by Organic and Organometallic Molecules for Nonlinear Optical Applications
dr. P. Ter Heerdt 2006-09 The origin of anisotropic magnetic interactions in exchange coupled high-spin transition metal clusters. A single-crystal high-frequency EPR investigation.
dr. J. Van Nylen 2004-12 Self-organizing organic components on sliver halide surface and their photo-induced radical dynamics in imaging application.
dr. G. Janssen 2004-05 Een Microgolf-resonantie-studie van Kwantum-opgesloten Structuren en Defecten in Kristallijne Halfgeleiders.
A Microwave Resonance Investigation of Quantum Confined Structures and Defects in Crystalline Semiconductors.
dr. V. Motsnyi 2003-12 Optische studie van elektrische spin injectie in halfgeleiders.
Optical investigation of electrical spin injection into semiconductors.
dr. J. De Ceuster 2003-05 Geëxciteerde toestanden van geconjugeerde moleculen in dunne polymeerfilms. Een magnetische-resonantie-studie van triplet excitonen, polaronen en polaronparen in nieuwe materialen voor plastic elektronica.
Excited states of conjugated molecules in thin polymer films. A magnetic resonance study of triplet excitons, polarons and polaron pairs in new materials for plastic electronics.
dr. W. Geens 2002-04 Studie van het potentieel energieconversie-rendement van organische zonnecellen op basis van donor/acceptor-heterojuncties.
Study of the potential energy conversion efficiency of organic solar cells based on donor/acceptor heterojunctions.
dr. I. Romandic 2001-06 Tijdsgeresolveerde optische spectroscopie van tunnel-, recombinatie- en snelle elektro-optische modulatieprocessen in dubbele-barrière GaAs/AlAs resonant tunnelende structuren.
Time-resolved optical spectroscopy of tunnel, recombination and fast elektro-optical modulation processes in double barrier GaAs/AlAs resonant tunneling structures.
dr. H. Vercammen 1999-06 Een elektronen-spin-resonantie-studie van fotografisch relevante transitiemetaalcomplexen in zilver- en alkalihalogenides.
Electron Spin Resonance Study of Photographically Important Transition Metal Complexes in Silver and Alkali Halides.
dr. W. Wenseleers 1999-04 Karakterisering en optimalisering van organische moleculen voor niet-lineair optische toepassingen.
Characterisation and Optimisation of Organic Molecules for Nonlinear Optical Applications
dr. T. Ceulemans 1997-10 Een elektronen-spin-resonantie-studie van de ladingstransferkinetiek aan het oppervlak van spectraal gesensibiliseerde zilverhalogenide microkristallen in fotografische emulsies.
An Electron Spin Resonance Study of Charge Transfer Kinetics at the Surface of Spectrally Sensitized Silver Halide Microcrystals in Photographic Emulsions.
dr. Z. Yan 1995-06 Optisch geïnduceerd schakelen, tunnelen en relaxatieprocessen in AlAs/GaAs tripele barriere resonant tunnelende diodes
Optically-induced Switching, Tunneling and Relaxation Processes in AlAs/GaAs Triple-Barrier Resonant Tunneling Diodes
dr. B. Cocquyt 1995-04 Resonante elektronische Raman-verstrooiing aan Sm2+-vacature-complexen in KCl en NaCl
Resonant Electronic Raman Scattering at Sm2+-vacancy Complexes in KCl and NaCl
dr. E. Gustin 1995-03 Defectgeïnduceerde stralingsloze relaxatie van het F-center in alkalihalogeniden.
Defect-induced Nonradiative Relaxation of the F center in Alkali Halides
dr. F. de Matteis 1993-11 Niet-radiative relaxatieprocessen van optisch geëxciteerde F centers in NaBr en NaI
Nonradiative relaxation processes of optically excited F centers in NaBr and NaI
dr. H. Zhang 1992-12 Exciton relaxatie en minderheidsdrager-transport in GaAs/AlxGa1-xAs heterostructuren
Exciton Relaxation and Minority-Carrier Transport in GaAs/AlxGa1-xAs Heterostructures
dr. J. de Kinder 1991 Defasering van de vibronen in vast stikstof
Dephasing of vibrones in solid nitrogen.
dr. D. Verbandt 1989 Studie van de spectrale sensibilisatie van zilverhalegoniden met behulp van picoseconde spectroscopische technieken
Study of the Spectral Sensibilisation of Silver Halides By Means of Picosecond Spectroscopic Methods
dr. L. Van Robbroeck 1985 Elektron Spin Resonantie Studie van Overgangsmetaalionen in Zilverhalegoniden
Electron Spin Resonance Study of Transition Metal Ions in Silver Halides