Wat is MAP?

MAP staat voor Minorities and Philosophy, een wereldwijd initiatief, gedragen door studenten van 160 filosofiedepartementen (zie www.mapforthegap.com). De missie van MAP is om structureel onrecht in de academische filosofie te benoemen en aan te pakken. In het bijzonder wil MAP academische filosofie toegankelijk en aantrekkelijk maken voor leden van gemarginaliseerde groepen of minderheidsgroepen. MAP Antwerpen onderschrijft de doelstelling om de academische filosofie inclusiever te maken en de studentenpopulatie diverser, vanuit de overtuiging dat er verschillende obstakels zijn die de participatie van gemarginaliseerde groepen bemoeilijken. MAP Antwerpen wil deze obstakels onderzoeken, specifiek voor de context van Antwerpen/Vlaanderen, en actief bijdragen aan diversifiëring van de (academische) filosofie. 

Wat doet MAP?

MAP ijvert voor inclusiviteit: het creëren van een academisch klimaat waarin iedereen zich thuis voelt. We bestrijden impliciete en expliciete uitsluiting gebaseerd op de intersecties van gender, ras, validiteit, neurodiversiteit, seksuele identiteit of klasse. De nadruk ligt dus op het creëren van meer inclusiviteit van minderheidsgroepen, niet op diversiteit in ideologieën.

MAP Antwerpen onderschrijft dat binnen de academische filosofie een bepaalde identiteit een statistische meerderheid is: de overwegende norm is cisgender, able, neurotypisch, heteroseksueel, wit, man en van een bepaalde economische klasse. Een minderheidsgroep is een groep die buiten deze norm valt. MAP houdt zich bezig met de volgende doelen:

 1. bewustzijn creëren van deze norm

 2. het bevragen van deze norm

 3. het diversifiëren van deze norm

Het onderzoeken van structureel onrecht in de academische filosofie gaat hand in hand met onderzoek dat zich afspeelt in de filosofie van gender, ras, klasse, seksuele oriëntatie, disability, taal en epistemisch onrecht. Naast het delen van theoretische kennis wil MAP Antwerpen ook praktische verandering teweeg brengen door het organiseren van o.a. leesgroepen, workshops, lezingen, paneldiscussies of filmvertoningen, waarbij een platform gegeven wordt aan filosofen uit minderheidsgroepen. MAP Antwerpen ontplooit initiatieven die de academische filosofie verrijken met de bijdragen van mensen uit historisch en/of sociaal achtergestelde groepen. 

MAP organiseert activiteiten waarin onder meer de volgende thema's aan bod komen: anti-racisme, dekolonisatie, niet-westerse perspectieven op de filosofie, feministische filosofie en neurodiversiteit. 

Door en voor wie? 

MAP biedt steun en hulp aan studenten die initiatieven willen ontplooien die passen in haar missie. Daarnaast sensibiliseert MAP de bredere gemeenschap van academisch filosofen inzake het probleem van structureel onrecht dat bestendigd wordt in academische filosofie wereldwijd.

MAP Antwerpen vormt een aanspreekpunt voor:

 1. Studenten en medewerkers die zich identificeren als behorend tot een minderheidsgroep. Dit zijn studenten en medewerkers die zich op een of andere manier niet identificeren met de dominante norm - cisgender, able, neurotypisch, heteroseksueel, wit, man en van een bepaalde economische klasse - binnen de filosofie. MAP Antwerpen laat mensen zichzelf identificeren. 

 2. Iedereen die wil bijdragen aan de missie van MAP Antwerpen.

MAP heeft als doel studenten in de filosofie een omgeving te bieden die vrij is van stereotypen, epistemische onrechtvaardigheid en racistische en seksistische ideologieën, evenals een platform om het werk van filosofen uit ondervertegenwoordigde groepen te bespreken, en literatuur over de filosofie van ras, geslacht, gender, klasse en validiteit. MAP Antwerpen hoopt hieraan bij te dragen door het voeren van een filosofische dialoog rond deze onderwerpen, door deel te nemen aan publieke filosofie en outreach op onze campus en in onze gemeenschap in het algemeen.

MAP Antwerpen werd in 2021 door enkele doctoraatsstudenten van het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen opgericht. Iedereen die haar missie onderschrijft is welkom bij (het organiseren van) activiteiten. 

MAP Antwerpen onderhoudt contact met gelijkaardige initiatieven van andere departementen aan de UA, evenals MAP chapters van andere universiteiten.

Het creëren van een ‘principled space’

MAP Antwerpen wil een veilige en respectvolle omgeving bieden met een aantal leidende principes. Bij deelname aan MAP-gerelateerde activiteiten verwachten we dat je deze principes hebt gelezen, ze onderschrijft en begrijpt dat het overtreden ervan zal resulteren in verwijdering uit de activiteit of bijeenkomst.

Bij het bespreken van historisch en emotioneel beladen onderwerpen zoals dekolonisatie, gebruiken veel organisaties het idee van de ‘veilige ruimte’. Hoewel dit een belangrijk concept is gebleken, denken we dat kunstenaar en activist Hanalei Ramos en het BARC Collective (Building the Anti-Racist Classroom) er terecht op wijzen dat volledige veiligheid moeilijk te garanderen is. In plaats daarvan stellen ze voor om een ​​respectvolle sfeer te creëren door het idee van een ‘principiële ruimte’: een reeks fundamentele waarden die alle deelnemers geacht worden te respecteren.

MAP Antwerp onderschrijft dat doel en zal werken met de volgende principes:

 1. Elke vorm van intimidatie - zij het op basis van etniciteit, ras, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, religie, uiterlijk, validiteit, leeftijd, naam, nationaliteit, technologische keuzes, camera-achtergrond, enz. - heeft geen plaats in MAP. Het niet naleven van dit principe zal resulteren in onmiddellijke verwijdering uit activiteiten en organisatie. Dit geldt zowel voor directe intimidatie van andere deelnemers als individuen, als voor ongepaste stereotypering door te verwijzen naar sociale groepen.

 2. Wees je bewust van je eigen privilege, daag bewust impliciete hiërarchieën uit en doe een stap terug zodat gemarginaliseerde mensen de leiding kunnen nemen. Onderbreek andere deelnemers niet en spreek niet namens hen.

 3. Geloof mensen in hun verslag van persoonlijke ervaringen met marginalisatie, en houd rekening met de kwetsbaarheid van mensen bij het delen van deze verhalen. Betwist de ervaringen van andere deelnemers niet - houd hierbij te allen tijde het tweede principe in gedachten.

 4. We behandelen elkaar met wederzijds respect, en interpreteren elkaars uitspraken zo welwillend mogelijk - op dezelfde manier als we geleerd hebben kanonieke filosofen te interpreteren.

 5. We erkennen en ondersteunen zelfidentificatie van deelnemers. 

 6. Ervaringen die met andere deelnemers worden gedeeld, kunnen zeer persoonlijk zijn en moeten vertrouwelijk worden behandeld. Elk persoonlijk verhaal dat wordt gedeeld, is vertrouwelijk, tenzij de persoon die zijn of haar persoonlijke verhaal deelt, expliciet toestemming geeft. Deze vertrouwelijkheid omvat ook het handhaven van het universitaire beleid bij het omgaan met het werk van studenten via collegiale toetsing, forums en workshops. In het bijzonder wordt van alle groepsleden verwacht dat ze geen plagiaat plegen met filosofische werken die via groepskanalen worden getoond.

 7. We moedigen levendig debat en het stellen van moeilijke vragen aan. Houd er in deze tijden van fysieke afstand echter rekening mee dat je gesprekspartners medemensen zijn. Iedereen zit in een leertraject en iedereen mag fouten maken. Wees genereus jegens jezelf en andere deelnemers, en wees je ervan bewust dat het een teken van vrijgevigheid is (in plaats van beschuldiging) wanneer iemand erop wijst dat je redenering of vraag mogelijk sporen bevat van racisme, seksisme, validisme, enz.

 8. Omdat de onderwerpen die aan de orde zullen komen vaak dichtbij kunnen komen, heeft iedereen recht op zijn eigen affectieve gemoedstoestand. We willen echter benadrukken dat het uiten van emoties in zichzelf diep cultureel en politiek is. Houd er rekening mee dat het leven van sommige deelnemers nauw verbonden kan zijn met machtsverhoudingen (zoals imperialisme, witte suprematie, patriarchaat, kapitalisme), en dat filosofisch onderzoek niet mag plaatsvinden ten koste van andere deelnemers. Tegelijkertijd nodigen we bevoorrechte deelnemers uit om af te zien van het uiten van hun (ongetwijfeld echte) emoties op een manier die hun eigen verhaal centraal stelt, terwijl ze de realiteit van die machtsverhoudingen overschaduwen, of hoe andere deelnemers en sociale groepen de dupe worden van deze realiteiten.

 9. Hoewel deze principes bedoeld zijn om op iedereen van toepassing te zijn, zijn ze geschreven als erkenning van bestaande machtsstructuren die bepaalde groepen blijven marginaliseren. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het uitvoeren van MAP-activiteiten.

Omdat discussies vele kanten op kunnen gaan, is het belangrijk om te erkennen dat volledige veiligheid moeilijk te garanderen is. Daarom moedigen we aan om zelfzorg een prioriteit te maken. Vooral voor geprivilegieerde deelnemers willen we erop wijzen dat veiligheid niet hetzelfde is als comfort. Werken aan diversificatie van de universiteit kan soms ongemakkelijk zijn, en gevoelens van schuld, schaamte, woede, ongeloof of verdriet oproepen. We nodigen je uit om die gevoelens in jezelf toe te laten en ze te omarmen als groeipijn op een leertraject, in plaats van de bron van deze gevoelens te verstikken en troost te zoeken bij het bestendigen van wat misschien onderdrukkende gedachten zijn.

We hopen dat je deze principes met ons onderschrijft, en dat je bij zult dragen aan de realisatie ervan. 

Sommige van deze principes zijn letterlijk of in geparafraseerde vorm overgenomen van de website van het BARC Collective: https://barcworkshop.org/resources/principled-space/.

Dit is een ‘levend’ document dat verandert naarmate MAP Antwerpen groeit als organisatie. We staan open voor suggesties van hen die onze missie ondersteunen.