Side header image

Privacyverklaring Universiteit Antwerpen

Bescherming van persoonsgegevens

Universiteit Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

In deze Privacyverklaring informeert de Universiteit Antwerpen je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt Universiteit Antwerpen zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. Universiteit Antwerpen raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Deze huidige Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid vormen samen onze Privacy Disclaimer.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Gegevensfunctionaris voor gegevensbescherming

De Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar rector is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Onze functionaris van gegevensbescherming heeft een kantoor in de Venusstraat 35, 2000 Antwerpen en is per mail bereikbaar op privacy@uantwerpen.be.

 Garanties bij verwerking van persoonsgegevens:

  • Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.
  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • Universiteit Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens:

De Universiteit Antwerpen licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt. Zo worden contactgegevens al eens verrijkt met publiek beschikbare informatie zoals bv. LinkedIn.

Doeleinden en rechtsgrond  voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Bewaartermijn en rechten betrokkene

Bewaartermijn

De Universiteit Antwerpen bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig.

Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het in het Cookiebeleid van de Universiteit Antwerpen opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn.

Persoonsgegevens van studenten worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de universiteit, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming daartoe door de student in kwestie of op basis van een wettelijke rechtsgrond. Persoonsgegevens opgegeven bij een online aanmelding worden gedurende een termijn van 5 jaar bijgehouden.

Persoonsgegevens van personeelsleden worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de universiteit ,met uitzondering van die gegevens waarvoor het personeelslid zelf de toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn en met uitzondering van die gegevens die op een wettelijke basis langer moeten worden bewaard. 

Persoonsgegevens van derden (medecontractanten) worden bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de aangegane contractuele afspraken.

Persoonsgegevens van deelnemers aan een onderzoek en/of enquête worden bewaard in overeenstemming met de termijn aangegeven in de vooraf te verlenen “informed consent”, indien van toepassing.  Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Gedragscode waarnaar wordt verwezen onder de doeleinden van de verwerking ( punt 7. uitvoering van onderzoek- afnames van enquêtes). 

Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van een eventregistratie worden bewaard gedurende de daartoe door de betrokkene toegestane termijn.

Rechten van de betrokkene

Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen.

Wens je inzage in jouw persoonsgegevens aan te vragen? Dat kan via dit formulier.

Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op privacy@uantwerpen.be.

Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Datalekken

Heb je een datalek opgemerkt met betrekking tot persoonsgegevens die worden beheerd door de Universiteit Antwerpen?

> Meld het ons via dit formulier