TURQUOISE

TURQUOISE is een interdisciplinair onderzoeksproject over het potentieel van blauwgroene strategieën voor klimaatadaptatie. Aanhoudende droogteperiodes tussen 2017 en 2021 hebben duidelijk gemaakt dat Vlaanderen onvoldoende voorbereid is op waterschaarste en droogte. Het project TURQUOISE mikt op een proactieve aanpak om de beschikbaarheid van water te vergroten. 

Om blauwgroene oplossingen goed te plannen, uitvoeren en opschalen is meer kennis nodig over enerzijds de doeltreffendheid (of neveneffecten) van maatregelen zowel op lokale en grotere schaal en anderzijds hoeveel er nodig is om het droogterisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

Concreet wil TURQUOISE een beslissingsondersteunend kader ontwikkelen en dit in de praktijk testen om de planning te vergemakkelijken en de uitvoeringsgraad van blauwgroene aanpassingsstrategieën te verhogen. TURQUOISE focust op vier blauwgroene oplossingen in landelijk gebied: 

  1. herstel van (voormalige) natte depressies,
  2. gecontroleerde hydraulische (drainage)systemen
  3. infiltratiepoelen in velden 
  4. infiltratiereservoirs met actieve toevoer uit rivieren voor irrigatie en grondwateraanvulling

TURQUOISE is gestart in oktober 2021, loopt 4 jaar en ontvangt financiële steun van FWO (SBO project).